Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks. Medlemmarna utgör regionala innovationsmiljöer över hela landet. Sveriges inkubatorer och science parks stödjer tillväxtorienterade, innovativa företag, liksom etablerade industrier och offentlig sektor, för att utveckla ett hållbart samhälle genom innovation. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för att investera i tidiga stadier.

Vad är en inkubator?

En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.

Vad är en science park?

Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

 

Medlemskap

Information om medlemskap i Swedish Incubators & Science Parks 

Medlemskap i föreningen kan beviljas inkubatorer och science parks, både etablerade och de som är under utveckling. Medlemskapsansökningar skickas till styrelsen som har föreningens mandat att godkänna eller avslå ansökan. 

Styrelsen äger vid behov rätten till att revidera medlemskap.

 Att bli medlem

För att ansöka om medlemskap, kontakta Swedish Incubators & Science Parks vd. Vänligen inkludera följande uppgifter i ansökan:

 • En beskrivning av verksamheten
 • En beskrivning av verksamhetens syfte och mål
 • Information om organisation och ägarstruktur
 • Information om hur verksamheten finansieras
 • Koppling till högskola och universitet

 Informationen fungerar som grund för att godkänna eller avslå ansökan med hänsyn till föreningens stadgar.

Olika former av medlemskap

Full medlem

Ett fullständigt medlemskap kan beviljas organisationer som uppfyller en viss uppsättning kriterier som överensstämmer med IASP: s definition av science parks (STP) och / eller NBIA:s definition av företagsinkubatorer.

Associerad medlem

Ett associerat medlemskap kan beviljas organisationer som arbetar inom samma område som de andra medlemmarna, dock med en struktur som inte följer hela uppsättningen kriterier. En associerad medlem måste i stället anses föra nytt värde till en science park-funktion eller en företagsinkubator samt att samarbeta med en eller flera geografiskt nära medlemmar i föreningen.

Associerade medlemmar äger rätt att delta och uttrycka sin åsikt vid möten med föreningen. De äger emellertid inte rätten att delta i förenings beslutsfattande.

Nya science parks samt företagsinkubatorer som ännu inte uppfyller hela uppsättningen kriterier kan erbjudas ett associerat medlemskap till dess att de gör det. 

Medlemserbjudande Swedish Incubators & Science Parks

 • Att vara med och utveckla branschen för inkubatorer och Science Parks och ta del av de senaste branschnyheterna.
 • Utbildningserbjudanden och tematiskt hållna möten med utvecklande processer.
 • Förmånlig deltagaravgift i årliga branschkonferensen Sveriges Innovationsriksdag. 
 • Prenumeration på Swedish Incubators & Science Parks interna nyhetsbrev med de senaste nyheterna från branschen.
 • Kontakter och ingångar till ett unikt nationellt nätverk av inkubatorer och science parks.
 • Möjlighet att delta i organiserade möten för erfarenhets- och kunskapsutbyte i SISP:s nationella nätverk av inkubatorer och science parks. 
 • Möjlighet att delta i peer reviews för att stärka och utveckla den egna verksamheten.
 • Möjlighet att delta i påverkande och utvecklande dialoger med beslutsfattare och intressenter.
 • Möjlighet att delta i gemensamma branschutvecklingsprojekt.
 • Möjlighet till att bidra till nationella uppgifter exempelvis samverkan med nationella myndigheter som stärker din organisation och mäter det värde som skapas genom inkubatorer och science parks.

Medlemsavgift

Ett direkt medlemskap kommer att innehålla 1 röst per sammansättning och med 35 000 kronor, det vill säga 35 000 kronor för bolaget och ytterligare 35 000 kronor per juridisk person.

Ett medlemskap i Swedish Incubators & Science Parks kostar 35 000 kr per år. Av dessa är 500 kr avgift till föreningen som är momsfri. Resterande 34 500 kr är en servicekostnad som är belagd med 25% moms.

Styrelsen
Swedish Incubators & Science Parks styrelse

Ordförande

Ulrika Malmqvist
VD Movexum

Ledamöter
Anders Nilsson 
VD Ideon Innovation

Angelica Ekholm 
VD Dalarna Science Park

Catharina Sandberg
VD Lead 

Jens Lundström 
VD Arctic Business

Louise Östlund
VD Kalmar Science Park

Stefan Dinér 
VD Borås Ink

Robert Kingfors
VD Södertälje Science Park
 


Suppleanter

Anna Mård
VD Skellefteå Science City


Maria Oscott
Lindholmen Science Park


 

Valberedning
Lena Miranda
VD Linköping Science Park 

Mattz Nyman
VD BizMaker
matts.nyman@bizmaker.se

Anders Cronholm (suppleant)
VD Blekinge Business Incubator

VD
Stina Lantz
VD Swedish Incubators & Science Parks

Historik

 • 1989 SwedePark bildas som förening för forsknings- och teknikparker
 • 1999 SwedSpin bildas som förening för affärsinkubatorer
 • 2005 SwedSpin och SwedePark går samman och bildar Swedish Incubators & Science Parks
 • 2011 Swedish Incubators & Science Parks öppnar ett kontor med uppdraget att påverka och utveckla branschen