Nationell kraftsamling för startups och scaleups
Förstudie av SISP - Swedish Incubators & Science Parks

Bättre förutsättningar för Sveriges startups och scaleups

Sveriges välstånd förutsätter ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. Som ett litet land med en begränsad inhemsk marknad är vi dessutom beroende av internationell handel och export. Trots att detta är välkänt, görs idag alldeles för lite för att främja bolag med hög innovationshöjd och tillväxtpotential. Den här rapporten fokuserar på hur Sverige kan förbättra förutsättningarna för just den typen av bolag, så kallade startups och scaleups.

Startups är nystartade bolag under utveckling. Det är kunskapsintensiva företag med hög innovationshöjd och skalbara affärsmodeller.

Scaleups är skalbara och snabbväxande företag som vuxit med en årlig omsättningsökning om 20 procent de senaste tre åren och som har minst 10 anställda vid början av treårsperioden.

Rapport från förstudien med insikter och rekommendationer

Många länder har insett betydelsen av startups och scaleups och arbetar aktivt för att skapa gynnsamma tillväxtförutsättningar för dessa bolag. Nya strategier antas, regulatoriska förbättringar genomförs och kraftfulla investeringar görs för att främja bolagens utveckling. Sverige halkar efter och har mycket att lära av andra länders insatser. Idag saknas samlad expertis och relevant data om startups och scaleups i Sverige. Det gör det svårt att utforma och utvärdera riktade insatser. Stödsystemet som finns är dessutom fragmenterat och ekosystemet är svårnavigerat.

Rapporten är en sammanställning av insikter och rekommendationer från förstudien Nationell kraftsamling för startups och scaleups som har genomförts av SISP, Swedish Incubators and Science Parks, finansierad av Vinnova. Målet är att öka kunskapen om betydelsen av startups och scaleups samt tydliggöra vad som krävs för att bättre tillvarata deras tillväxtpotential.

Följ och delta i Nationell kraftsamling för startups och scaleups

För att löpande hålla alla målgrupper uppdaterade kring aktiviteterna i kraftsamlingen har vi skapat en LinkedIngrupp där vi postar uppdateringar och nya möjligheter att engagera sig. 

Gå med i gruppen här >>

Kontakt

Stina Lantz
CEO, SISP

Ellinor Bokedal
Director Strategic Communications & Policy, SISP