THE YES WAY

The Yes Way är ett samverkansprojekt som arbetar för att inkludera nya perspektiv kring entreprenörskap och företagande och samtidigt ta fram metoder för att kunna praktisera dessa.

1 mars 2019

The Yes Way syftar till att hitta nya metoder och arbetssätt för Sveriges science parks och inkubatorer att bli bättre på att ge stöd åt en bredd av entreprenörer för att skapa ett mer jämställt och inkluderande innovationssystem.

HUR GÅR DET TILL?

År 1 ligger fokus på att ta fram nya metoder, arbetssätt och stödfunktioner. De metoder, erfarenheter och resultat som uppnås år 1 kommer att implementeras hos samarbetspartners och fler inkubatorer under år 2. Projektets sista år arbetar vi med spridning och förankring i ordinarie verksamhet för långsiktig fortlevnad.

Vill du veta mer om projektet? Läs mer här

INSATSER
The Yes Way Sessions - med inspirerande exempel och dialog om nya perspektiv på finansiering respektive framgång.

The Yes Day - en konferens för erfarenhetsutbyte om insatser för jämställt och inkluderande innovationsfrämjande.

Nationellt dialogprogram - där innovationsfrämjare delat kunskaper och erfarenheter med varandra om jämställt och inkluderande innovationsfrämjande.

Pilotprogram - för företagande kvinnor där nya inkluderande stödverktyg testats.

Digitala erfarenhetsutbyten och gruppcoaching - där företagande kvinnor delat erfarenheter och kunskaper med varandra och deltagande innovationsfrämjare.

The Yes Way är ett projekt som drivs av Ideon Innovation, tillsammans med BizMaker, Peak Region, Movexum, Venture Lab och Winnet Skåne, med finansiering från VINNOVA.