Staden som nav för grön och digital omställning

SWEDEN GREEN MOBILITY PROGRAM

Nu startar ett helt unikt innovationsprogram för att hitta lösningar på de klimatutmaningar vårt samhälle står inför, med fokus på grön mobilitet, dvs hur vi förflyttar oss i samhället på ett mer klimatsmart sätt.

Små och medelstora, innovativa företag, som på olika sätt vill bidra till en positiv inverkan på en konkret klimatutmaning, kommer enskilt och i samverkan med andra aktörer att samverka för att hitta nya och banbrytande lösningar utifrån ett systemperspektiv.

2 februari 2023

Minskad klimatpåverkan från arbetspendling genom innovativa lösningar

Under våren 2023 pågår Sveriges första innovationsprogram för innovativa små och medelstora företag för att tillsammans utforma förslag som minskar klimatpåverkan kopplat till pendling.

Innovationsprogrammet kommer att utgå från Borlänges behovsbild, intressenter och förutsättningar. Förutom kommunen kommer flera stora privata arbetsgivare (te.x. SSAB och IKEA) delta samt flertalet andra kommuner som delar samma utmaning som Borlänge.

Att tackla en stads klimatutmaning är komplext och kräver generellt koordinerade insatser inom olika områden. Det kan t.ex. handla om ny teknik, datagenerering, infrastruktur, beteendeförändring, policyutveckling.

Utmaningar som programmet ska lösa

Bara i Borlänge släpper personbilar ut 46 tusen ton koldioxid varje år(!). Detta står för 64 procent av transportsektorns utsläpp. Med dagens takt kommer klimatmålet inte att nås. Hur kan vi minska antalet resta kilometer med fossildrivna personbilar till/från jobbet och stötta omställningen till en inkluderande och rättvis grön mobilitet som i förlängningen innebär minskade koldioxidutsläpp?

Första versionen av Borlänges utmaningsbeskrivning kan laddas ned HÄR.


Deltagande startups/SMF:er:

Biketo
CommuteSaver
Coride Sweden
Cykelpoolen Sverige
GWEN (Insert Coin)
IC Sverige
Iris Technologies
Linky
Modular Cycling
Neue
Nudgd
One4tech
Optiplan Innovation
Overstellar Solutions
Parlametric
Sustainable Advantage
SynData
The Social Few
Viscando
XENSE Vision

Vad får de företag som antas till programmet?

De företag som genomgår innovationsprogrammet får möjlighet att arbeta tillsammans med andra små innovativa företag, men även med offentlig sektor och stora arbetsgivare i Borlänge kommun, representanter från andra kommuner med liknande utmaningar, samt experter inom relevanta områden. Syftet är att adressera utmaningen kring arbetspendling i Borlänge utifrån ett systemperspektiv. 

 • Bidra till ett mer hållbart samhälle genom att minska klimatpåverkan från pendling
 • Exponering mot och tillgång till nya marknader - kommuner!
 • Kontakter med behovsägare (både offentlig sektor och industri)
 • Kunskap om att jobba med systeminnovation mot offentlig sektor
 • Möjlighet att testa idéer och samskapa lösningar på verkliga och konkreta utmaningar tillsammans med andra aktörer
 • Möjlighet att kombinera olika aktörer, angreppssätt och behovsägare
 • Träffa andra bolag i liknande faser (både fysiskt och digitalt)
 • En playbook med metoder för systeminnovation som är värdefulla även efter programmets slut
 • Individuell coaching
 • Tillgång till juridisk expertis inom IP- och upphandlingsfrågor
 • Kunskap för att mäta klimatimpact

Alla workshops och seminarier är öppna för alla deltagare i programmet – startups, SMF:er, behovsägare, följare, experter och intermediärer, och innebär en möjlighet att nätverka och dela erfarenheter och perspektiv, och skapa gemensamma referensramar. Målet är att lösningar från programmet ska resultera i en ansökan till ett pilotprojekt till Borlänge kommun, för att genomföra en systemdemonstrator, alternativt en förstudie inför en sådan, tillsammans med andra aktörer i samverkan. Programmet avslutas med en slutkonferens/demo day där lösningskoncepten presenteras inför en bred samling intressenter från offentlig sektor och näringsliv.

Kontaktperson
Projektledare: Linus Arnold
linus.arnold@ignitesweden.org
070-230 48 71

 

Ett projekt inom Omställningslyftet

Sweden Green Mobility Program är en del av Omställningslyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, EnergikontorenSverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Innovationsprogrammet är en del av delprojektet "Staden som nav för en grön och digital omställning" och delfinansieras av SISP, Ignite Sweden, WWF, IVL, Compare, Dalarna Science Park, Kista Science City och Viable Cities.

För att kunna delta i innovationsprogrammet krävs att bolaget är berättigad till stöd i enlighet med gällande statsstödsregler. Uppskattat värde är 50 000 kr per deltagande bolag.


Partners