Sveriges startups personifierar den nya svenska modellen

Hållbarhet och klimat var framträdande teman under Almedalsvecan 2025, men vi saknade startup- och scaleupgrundare i panelerna. I SISPs seminarier hade de en central del.

3 juli 2024

Sveriges startups personifierar den nya svenska modellen 

Det mest använda ordet under Almedalsveckan 2024 måste vara samverkan. Möjligen, AI, säkerhet eller innovation. Alla i kombination sammanfattar definitivt årets vecka i Almedalen och säger en hel del om var vi har vårt fokus just nu. Men vad hände med klimat och hållbarhet? 

En snabb AI-analys av innehållet från Almedalen 2024 säger att hållbarhet och klimat var framträdande teman, men att det framförallt avspeglades i arrangörens fokus och uppmaning till alla närvarande aktörer att skapa hållbara arrangemang, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. UNHCR var en av de många organisationer som arrangerade evenemang för att diskutera sociala hållbarhetsfrågor. WWF deltog aktivt i diskussionerna om klimat och biologisk mångfald. På Techarenans scener diskuterades klimat och hållbarhet flitigt med fokus på hur teknologi och innovation kan bidra till en hållbar framtid – genom samverkan

Det vi saknade i fokus var huvudaktörerna för Sveriges – och världens – hållbara omställning, framtida välfärd och säkerhet, nämligen de nya, innovativa företagen, våra startups och scaleups. Det var många diskussioner om hur de stora företagen måste ta taktpinnen, men mindre fokus på vilka som står för de nya idéerna och lösningarna som kommer vara avgörande för att få det att hända.

Det är bråttom!

På Googles scen höll SISP seminariet “Sveriges startups och scaleups är avgörande för den gröna omställningen”. Paneldeltagare var Annika Remaeus - Uppsala kommun, Berfin Roza Mert - Bower, Claes Fredriksson - Liquid Wind, Daniel Vencu Velasquez Castro - Socialdemokraterna, Emma Adlerton - Alfa Laval, Nastaran Baleng-Soultani - RadCap, Siduri Poli - Nordic Angels och Vahid Sohrabpour - Saveggy – antagligen Almedalens med mångfaldiga panel under veckan, framförallt när det kom till att representera alla delar av innovationsekosystemet, från kommersialiserad forskning och investerande som gör bolagsresorna möjliga, till kunderna (storbolagen och den offentliga sektorn) och politiken som sätter spelreglerna. 

Panelen var väldigt enig i att det är bråttom och att ingen klarar av den gröna och digitala omställningen själv. Vi kan inte sitta och vänta, vi måste börja använda de fantastiska, svenska innovationer som finns på marknaden. Hänvisning gjordes till Swedish Startup Climate Map som har kartlagt 508 startups och scaleups med klimatfokuserade lösningar. När panelisterna ombads att göra plakat till den invationsansvariga politikerna på plats i Visby var budskapen tydliga.

"Sverige behöver en innovationsstrategi nu!"

“Support the hero!” menade Siduri Poli från Nordic Angels och syftade på att sätta entreprenören i centrum. Se till att startupgrundare får rätt förutsättningar att driva sina företag så att de når sin fulla potential. 

“Tänk som ett startup” skrev Berfin Roza Mert från startupbolaget Bower.

Ha “Mod” tyckte Emma Adlerton - Alfa Laval att alla ska ha, men inte minst de stora bolagen att våga köpa av och ibland investera i innovativa startups och därigenom förse dem med en etablerad kundbas i behov av lösningarna.

Sverige behöver en “Innovationsstrategi NU", manifesterade Daniel Vencu, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i Näringsutskottet.

Engagera unga människor i klimatfrågor

I Framtidens Trädgård höll Vinnova seminariet “Från ord till handling – nu accelererar vi för en hållbar och säker framtid” som fokuserade på konkreta åtgärder för att främja hållbarhet och säkerhet. Diskussionerna behandlade olika strategier och innovationer för att hantera klimatförändringar, energiförsörjning och miljövänlig teknik. Deltog i panelen gjorde Amanda Henriksson - WWF Sweden, Anders Persson - AstraZeneca, Catalina Negrei - Fryshuset, Darja Isaksson - Vinnova, Lisen Schultz - Stockholm Resilience Centre, Palle Lundberg - Sveriges Kommuner och Regioner och Stina Lantz - Swedish Incubators & Science Parks.

"Så länge vi inte har någon planet att bo på, spelar inte något av det andra någon roll”

Stina Lantz - Swedish Incubators & Science Parks, betonade vikten av samarbete mellan olika sektorer och att skapa gynnsamma förutsättningar för innovation. 

“Sverige måste investera i teknik och forskningsprojekt som både kan hantera nuvarande problem och främja framtida hållbarhet”.

Amanda Henriksson - WWF Sweden Youth, lyfte fram vikten av ungdomsengagemang i klimatfrågor och hur unga kan driva förändringar genom att vara aktiva och påtryckande krafter. 

“Det är avgörande att inkludera ungdomar i beslutsprocesser och skapa plattformar där deras röster kan höras och ha en verklig påverkan.” 

Catalina Negrei - Fryshuset, var glad att lyssna till diskussionen i panelen från olika håll och framförallt hur mycket som satsas i Sverige på att ställa om till ett hållbart samhälle. Hon poängterade också något väldigt viktigt.

“Sjukvård är viktigt. Skolan är viktig. Men så länge vi inte har någon planet att bo på, spelar inte något av det andra någon roll”.

Den nya svenska modellen

Den traditionella svenska modellen kännetecknas historiskt sett av samarbete mellan arbetsmarknadens parter utan statlig inblandning, samt en stark välfärdsstat finansierad genom höga skatter och omfattande socialförsäkringar. Den nya svenska modellen, däremot, innefattar moderniseringar för att möta dagens utmaningar, såsom globalisering och digitalisering. Den fokuserar på innovation, hållbarhet och ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, samtidigt som man bibehåller grundläggande sociala skyddsnät och jämlikhet.

Om det inte är Sveriges startups och scaleups som lägger grunden till framtidens Sverige så vet inte vi. Dessa aktörer personifierar den nya svenska modellen och bidrar med just den kraft och det risktagande som behövs för att ställa om Sverige – och hela världen – till en hållbar sådan. Självklart tillsammans i symbios, i ett system, förhoppningsvis med uppbackning från en enad och långsiktig politisk riktning.

Nästa år hoppas vi att fler startups intar scenerna i Almedalen. För vi, och klimatet, har som sagt inte tid att vänta.