STEP - Teamutveckling för startupteam

STEP - Startup Team Entrepreneurship Program är ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för startups. Programmet är baserat på forskning om entreprenörskap och psykologi, för att stötta uppbyggnad av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team. Detta genom fokus på både individens och teamets utveckling. Programmet har utvecklat konkreta verktyg för att hjälpa startupteam att arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap.

21 januari 2021

 

(*English version below)

Inom ramen för inkubatorernas affärsutvecklingsprogram har startups traditionellt erbjudits affärsutveckling inom teknik, ekonomi, marknadsföring, men utan att ta hänsyn till teamets utveckling. Ett fungerande team är en av de viktigaste parametrarna för att företag ska lyckas med affärsplanen i praktiken. Även ur ett investerarperspektiv är teamet en avgörande faktor för framgång. 

För att stödja utvecklingen inom detta område erbjuder SISP utbildning för affärsutvecklare/affärscoacher i teamutvecklingsprogrammet Startup Team Entrepreneurship Program - STEP.

Med utgångspunkt i teamets specifika behov och utmaningar skräddarsys teamutvecklingsworkshops, detta i syfte att skapa förutsättningar för högpresterande och välfungerande team som lyckas med sin affärsplan. 

STEP-konceptet används idag av närmare 400 entreprenörer genom mer än 100 team. Konceptutvecklingen har skett i nära samarbete med startupteamen, affärsutvecklare på inkubatorer och science parks samt i samverkan med ett internationellt forskarteam inom entreprenörskap och psykologi.   

Vill du veta mer? Kontakta Hanna Wiljebrand, Program Manager STEP, .

 

 

STEP PROGRAMMET 2021

- Startup Team Entrepreneurship Program


Under 2020 har fem aktörer i Sverige deltagit i en första pilotomgång och tagit del av det skräddasydda teamutvecklingsprogrammet STEP  genom ett "train the trainer” koncept. 

Genom en utbildning får affärsutvecklaren/affärscoachen lära sig att identifiera utmaningar hos teamen och använda STEPs verktyg för att lösa dessa. Detta syftar till att skapa förutsättningar för välfungerande, högpresterande och lönsamma bolag.  

STEP Teamutvecklingsprogram har fått stor respons och redan nu har ett 30-tal organisationer visat ett aktivt intresse för att få ta del av STEP Teamutvecklingsprogram. 

Vem kan söka till programmet? 
Programmet vänder till sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom inkubatorer, science parks och innovationskontor, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka!  

Vill du bli en del av STEP?
Vill ni erbjuda era startups skräddarsydda teamutvecklinginsatser som en del av er affärsutveckling? Följeforskningen visar att bolag som tagit del av STEP, parallellt med traditionella affärsutvecklangsinsatser har lättare att attrahera kapital. Dessutom bygger de större team snabbare. Genom STEP skapar ni förutsättningar för fler framgångsrika bolag.

Upplägg för STEP-utbildning 2021
Max 5 deltagande organisationer/utbildningsomgång, så säkra er plats till utbildningstillfälle under Q1 redan idag! Datum tas fram tillsammans med kursdeltagarna. Utbildningen har rabatterat pris för SISP-medlemmar.   

Kontakta Hanna Wiljebrand på  för mer information och anmälan.

 

STEP PARTNERS

STEP - TEAM DEVELOPMENT FOR STARTUP TEAMS

STEP is a Team Development Program for startups. It gives you insights and the practical tools to make the entrepreneurial startup teams succeed and reach their full potential. Well-functioning teams faster attract venture capital and talent - two mayor advantages for building a successful venture.

The incubators' startup programs have traditionally focused on technology, finance, and marketing, but without considering the team's development. A well-functioning team is one of the most important parameters for companies to succeed with the business plan in practice. Also from an investor perspective, the team is a decisive factor for success.

To support the development in this area, SISP offers training for business developers/business coaches in the Startup Team Entrepreneurship Program - STEP.

STEP is a need-based team development program for startups. The program is based on research on entrepreneurship and psychology with the aim to support the development of high-performing and well-functioning entrepreneurial teams.

Through need-based digital tools and a customized process with research-based tools - the teams work on self-awareness, team insight, and peer-to-peer learning events focusing on themes specifically important for startups. The program provides specific tools to help startup teams work with behavioral science, HR, and self-leadership.

STEP Team Development Program optimizes the conditions for high-performing and well-functioning teams that succeed with their business plan.

The STEP concept is used today by nearly 400 entrepreneurs through 100 teams. Concept development has been done in close collaboration with the startup teams, business developers on incubators and science parks, and in collaboration with an international research team in entrepreneurship and psychology.

Would you like to know more?
Please contact Hanna Wiljebrand, Program Manager STEP  .

STEP PROGRAM 2021


During 2020, five organizations in Sweden have joined the first pilot round that took part in the tailor-made team development program STEP through a "train the trainer" concept.

Through training, the business developer/business coach learns to identify challenges within the teams and use STEPs tools to solve them. This aims to create better conditions for well-functioning, high-performance, and profitable companies.

STEP Team Development Program has received a great response and already around 30 organizations have shown an active interest in taking part in STEP Team Development Program.

Who can apply for the program?
The program is aimed primarily at innovation and business promotion organizations in the business sector such as incubators, science parks, and innovation offices, but other organizations and companies with the need of learning team development are also encouraged to apply!

Want to be a part of STEP?
Do you want to offer your startups tailor-made team development as part of your business development program? Follow-up research shows that companies who have taken part in STEP has an easier way to attract capital in parallel with traditional business development efforts. In addition, they also build larger teams faster. Through STEP you create the conditions for more successful companies. A discounted price is offered to SISP members.

Sign up for STEP superuser course 2021
Maximum 5 participating organizations/course so sign up now to make sure you´ll get a seat. Dates for the course are produced together with the participants. A discounted price is offered to SISP members.

Contact Hanna Wiljebrand at for more information and to sign up for the course.