SOCIAL INNOVATION

Flera av SISP medlemmarna har fått projekt beviljade av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som satsar runt 30 miljoner kronor för att stärka innovationssystemet kring sociala innovationer och socialt företagandet.

Josefin Jaén Nilsson 26 november 2018

Vad är en social innovation och varför väljer man att satsa på det just nu? Sveriges innovationsmyndighet Vinnova satsar runt 30 miljoner kronor för att stärka innovationssystemet kring sociala företag som i sin tur ska bidra till bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

Flera av SISPs medlemmar har fått projekt beviljade av Vinnova. Vi bad några av dem berätta lite mer.
 
Vad är en social innovation?
 
Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

- Vi är intresserade av att utveckla verktyg och metoder för hur inkubatorer och innovationssystemet i stort kan ta tillvara på dessa idéer och dess idébärare, och hur vi kan kombinera samhällsnytta med affärsnytta, förklarar Marlene Johansson, vd för eXpression Umeå.

Socialt företagande drivs inte enbart av det affärsmässiga utan snarare av att bidra till och skapa något socialt hållbart. Sveriges regering har tagit fram en strategi för socialt företagande för att fortsätta bygga ett hållbart och starkt samhälle och möta utmaningar som till exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet.
 
Varför satsas det på sociala innovationer just nu?

Aktuella samhällsutmaningar och FN:s globala hållbarhetsmål ställer nya krav på innovationssystemet att identifiera och stötta hållbara lösningar för framtiden. Dessutom är den svenska samhällsmodellen en förebild för många länder runt om i världen. För att behålla den positionen måste vi fortsätta utvecklas och ta tillvara på hela Sveriges innovationskraft, särskilt socialt entreprenörskap och sociala företag.
 
The Joint Way handlar om att utveckla kunskaper och verktyg inom social innovation, och är ett av de beviljade projekten som drivs av Ideon Innovation i Lund. Projektet utförs i samarbete med Kontigo, VentureLab i Skåne, Peak Region i Jämtland, Movexum i Gävleborg och BizMaker i Västernorrland.


Varför väljer ni att satsa på sociala innovationer och socialt företagande?

- Vi som innovationsfrämjare vill bidra till en hållbar och inkluderande framtid. Detta innebär att vi behöver arbeta med innovation utifrån flera olika perspektiv, där ett är samhällsansvar och socialt värdeskapande. Vi behöver möjliggöra att företag som ska ut på marknaden tar ansvar för jordens mänskliga och naturbaserade resurser, säger Melina Bergström, projektledare på Ideon Innovation.

- eXpression är en akademinära inkubator för kulturella och kreativa näringar och många av våra företagare är väldigt värdedrivna, både sett till social hållbarhet och miljömässigt ansvarstagande. Inom kreativa näringar bygger också företag ofta på co-creation (samverkan) och växer genom nätverk. Här ser vi att många finansiärer och innovationsaktörer behöver utveckla sina processer och verktyg för att stötta dessa typer av idéer och framväxande affärsmodeller, berättar Marlene.

Vad innebär det beviljade projektet? Vad händer nu?

- För Umeå och vår region är det oerhört viktigt att vi är ett antal aktörer som gått samman, eXpression Umeå, som inkubator, innovationskontoret vid Umeå universitet, Umeå Kommun och Coompanion Nord som projektägare. Vi bygger en stark konstellation där många fler regionala aktörer är med som intressenter. Nu närmast är det projektorganisering och säkerställande av måluppfyllnad, och så skissar vi på en plan vad som kommer hända de närmaste 100 dagarna. Det kommer vi att återkomma med inom kort!

- Ideon Innovation kommer tillsammans med våra projektpartners och innovationsforskare att genomföra insatser som syftar till att öka kunskapen kring social innovation och hållbara affärsmodeller. Vi kommer även att utveckla konkreta verktyg utifrån konceptet Framtidsformande innovationsstöd.

Vad hoppas ni uppnå med projektet?

- Visionen är att vi är en av Europas attraktivaste regioner för test och utveckling av social innovation och ledande i arbetet med de sociala dimensionerna i Agenda 2030, säger Marlene från eXpression Umeå.

- Att vara med och skapa ett inkluderande innovationssystem som möjliggör förverkligandet av framtidens hållbara lösningar, säger Melina från Ideon Innovation.​