SISP och Indiska NASSCOM i samarbete för innovationsutveckling

30 november 2020

**English version below

SISP – Swedish Incubators & Science Parks och Indiska NASSCOM har nyligen ingått samverkansavtal i syfte att främja utvecklingen av startups och samarbeten mellan aktörer i Indien och Sverige. 
  
Både Sverige och Indien är hem för välmående innovationsekosystem och ingick under 2018 ett strategiskt Innovationspartnerskap. SISP - NASSCOM avtalet bygger vidare på detta och fokuserar på ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna. 
  
Under avtalstiden kommer aktiviteter som evenemang och seminarier mellan inkubatorer, science parks och andra aktörer i innovationsekosystemen att genomföras. Fokus kommer också ligga på att skapa nya metoder som underlättar samarbetet och ökar medvetenheten om potentialen som finns inom innovationsekosystemen. Gemensam omvärldsspaning kommer också att ske för att få nya inspel. 
  
NASSCOM är en ideell branschförening som verkar för att stärka Indiens innovationssystem både globalt och lokalt. De har utnämnts som Centre of Excellence av den indiska delstaten Karnataka och blir en god internationell samarbetspartner till SISP. 
  
För mer information om samverkansavtalet kontakta Mette Svensson:
  
  
 English version
   

SISP and Indian NASSCOM in collaboration for innovation development  

SISP – Swedish Incubators & Science Parks and Indian NASSSOCM have recently entered a collaboration agreement with the aim to promote the development of startups and cooperations between stakeholders in India and Sweden. 
  
Sweden and India are both home to prosperous innovation ecosystems and entered into a strategic innovation partnership in 2018. The SISP - NASSCOM agreement continues this and focuses on mutual knowledge and experience exchange between the two countries. 
  
Throughout the agreement period, activities such as events and seminars between incubators, science parks and ither stakeholders in the innovation ecosystem be conducted. Focus will also be put on the creation of new methods that facilitate the cooperation and increase the awareness of the potential within the two innovation ecosystems. Common external monitoring will be carried out for retrieving new input of mutual benefit. 
  
NASSCOM is a non-profit industry organization that works to strengthen the Indian innovation system both locally as well as globally. They have been designated Centre of Excellence will be a valued international collaboration partner to SISP. 
  
For more information about the collaboration agreement please contact Mette Svensson: