NASSCOM CoE-IoT&AI och SISP i långsiktigt partnerskap - stärker samarbetet mellan startups och storbolag

17 februari 2022

Branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och NASSCOM CoE-IoT&AI, kammaren för tech och innovation i Indien, ingår ett långsiktigt partnerskap för att stärka samarbetet mellan startups och storbolag.
 
Sverige och Indien har sedan 2018 ingått ett strategiskt innovationspartnerskap. Nu förnyar man partnerskapet och denna gång med långsiktighet som ledord. Fokus i partnerskapet ligger i att stärka samarbetet mellan startups och storbolag för att höja innovationskraften i storbolag och samtidigt öka möjligheten för startups att nå ut med sina innovationer.

- Samarbete är nyckeln till framgång och till att uppnå konkreta resultat, Indien är ett land med hög innovationskraft vilket vi har framgångsrika erfarenheter från när det kommer till nätverk och spännande partnerskap. Under 2022 kommer vårt samarbete med Indien att intensifieras ytterligare ochNASSCOM CoE-IoT&AI är en självklar nyckelpartner för oss. Vårt fokus ligger i att startups, SISP:s medlemmar, inkubatorer & science parks får ta del av kunskapen, nätverket och värdet i det vi initierar. Detta är en del av vår långsiktiga strategi för internationalisering, säger Sasan Shaba, Director of International Cooperation, SISP.

SISP och NASSCOM CoE-IoT&AI har under 2021 haft ett nära och konkret samarbete kring bland annat Sweden-India Startup Matchday 2021 som genomförts med framgångsrikt resultat samt ett gediget partnerskap kring det populära eventet Sweden Innovation Days.

- Undertecknandet som skedde i november 2020 under regeringen i Karnatakas flaggskeppsevenemang BENGALURU TECH SUMMIT med SISP, Sverige resulterade i några fantastiska bilaterala program som hjälper till att öka innovationen hos startups och industrier över gränserna. Vi vill fortsätta detta samarbete för att öka vår inverkan som möjliggörare av ekosystem, säger Navratan Katariya, Director-Innovation, Entrepreneurship-IoT&AI, NASSCOM CoE-IoT&AI.

Fokus ligger på att matcha startups & storbolag med varandra.
- Vi är mycket stolta och glad att kunna genomföra den här typen av samarbeten och partnerskap. Det gynnar inte enbart våra medlemmar och alla de bolag som de arbetar med utan i det långa loppet även innovationssverige i stort, säger Johan Ödmark, vd, SISP.

I samarbetet kommer bland annat genomföras webinars som fokuserar på att adressera respektive lands innovationsekosystem, lyfta goda exempel på konkreta samarbeten och skapa ett lärande länderna emellan.

- Sverige har rankats som ett av de främsta innovativa länderna genom åren och vi värdesätter tanken om att innovation inte ska se några gränser. Vi ser fram emot vårt fortsatta engagemang med SISP, säger Sanjeev Malhotra, CEO, NASSCOM CoE-IoT&AI.

Om SISP: Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Om NASSCOM CoE-IoT&AI: NASSCOM CoE-IoT&AI är en ideell branschförening som verkar för att stärka Indiens innovationssystem både globalt och lokalt. De har utnämnts som Centre of Excellence av den indiska delstaten Karnataka och blir en god internationell samarbetspartner till SISP.

-----------------------
ENGLISH

NASSCOM CoE-IoT&AI and SISP in a long-term partnership that strengthens the cooperation between startups and large companies


The industry association Swedish Incubators and Science Parks (SISP) and NASSCOM CoE-IoT&AI, the chamber for tech and innovation in India, enter into a long-term partnership to strengthen the cooperation between startups and large companies.


Sweden and India have been in a strategic innovation partnership since 2018. Now they are renewing the partnership with long-term as a basis. The focus of the partnership is on strengthening the collaboration between startups and large companies to increase the innovation power in large companies and, at the same time, increase the opportunity for startups to reach out with their innovations.

- Cooperation is the key to success and achieving concrete results. India is a country with high innovation power, which we have a successful experience from when it comes to networks and valuable partnerships. In 2022, our cooperation with India will intensify further, and NASSCOM CoE-IoT&AI is an apparent key partner for us. Our focus is that startups, SISP members, incubators, & science parks get to share the knowledge, network, and value we initiate. This is part of our long-term strategy for internationalization, says Sasan Shaba, Director of International Cooperation, SISP.

In 2021, SISP and NASSCOM CoE-IoT&AI had a close and concrete collaboration on, among other things, Sweden-India Startup Matchday 2021, which was hosted with successful results. In addition, both parties also had a solid partnership around the popular event Sweden Innovation Days.

- The signing in November 2020 during the government of Karnataka's flagship event BENGALURU TECH SUMMIT with SISP, Sweden, resulted in some fantastic bilateral programs that help increase the innovation of startups and industries across borders. We want to continue this collaboration to grow our impact as an enabler of ecosystems, says Navratan Katariya, Director-Innovation, Entrepreneurship-IoT&AI, NASSCOM CoE-IoT&AI.

The partnership's focus is on matching startups & large companies with each other.

- We are very proud and happy to be able to implement this type of collaboration and partnership. Of course, it benefits our members and all the companies they work with, but in the long run, it also benefits the innovation in Sweden in general, says Johan Ödmark, CEO, SISP.

Here, among other things, webinars will be held that focus on addressing each country's innovation ecosystem, highlighting good examples of concrete collaborations, and creating learning between the countries.

-  Sweden has been rated as one of the top innovative countries over years and we value the fact that innovation should see no boundaries. We look forward to our continued engagement with SISP, says Sanjeev Malhotra, CEO, NASSCOM CoE-IoT&AI.
 
 
About SISP: Swedish Incubators & Science Parks is the member-based industry association for Sweden's incubators and science parks. SISP has over 60 members throughout Sweden, with more than 5,000 companies and more than 70,000 employees. The focus is on knowledge-based, growth-oriented companies. Together, the members run about 80 physical meeting places, offer operational business development, run or often collaborate with clusters, and have Triple Helix anchoring. Several members also run business angel networks and seed capital funds for investments in early events in developing growth companies. The members' activities contribute to business renewal, growth and more knowledge-intensive jobs. Read more at: www.sisp.se.
 
 
About NASSCOM CoE-IoT&AI: NASSCOM CoE-IoT&AI is a non-profit industry association that strengthens India's innovation system globally and locally. They have been named the Center of Excellence by the Indian state of Karnataka and have become an excellent international partner of SISP.