Kvinnliga ägarteam från nationella inkubatorprogrammet tar in högre andel riskkapital än svenska tillväxtbolag generellt

4,3 procent av riskkapitalet gick till bolag med enbart kvinnliga grundare inom det nationella inkubatorprogrammet, jämfört med 0,8 procent i landet totalt (2022).

20 december 2023

Andelen kvinnor som tar in kapital i tillväxtbolag i tidiga skeden har historiskt alltid varit en bråkdel mot de bolag som grundats av enbart män. Trenden visar att det långsamt går åt rätt håll, men fortfarande ligger kvinnliga ägarteam långt efter. Dock visar siffror från bolag som har ingått i det nationella inkubatorprogrammet, att de med enbart kvinnliga grundare eller mixade ägarteam, lyckas attrahera en klart större andel ängel- och riskkapital än genomsnittet i Sverige.

Rapport efter rapport vittnar om att kvinnor fortfarande får en minimal del av det totala riskkapitalet i Sverige. Den senaste från riskkapitalbolaget Unconventional Ventures (Dealroom, 2023) visar att 1,4 procent av det totala riskkapitalet i Sverige gick till bolag med kvinnliga grundare. För mixade team var siffran 10,2 procent, jämfört med bolag som grundats av enbart män som attraherade 88,4 procent av kapitalet.


Välfungerande investerarstruktur

Det nationella inkubatorprogrammet, som finansieras av Vinnova och faciliteras delvis av SISP, där 29 av Sveriges inkubatorer ingår, visar samtidigt betydligt bättre siffror. Vid årsskiftet 2022/2023 fanns 655 företag i dessa inkubatorer och vi har tidigare berättat att de bolagen attraherade totalt nära 1,8 miljarder under 2022, en ökning med 250 miljoner kronor jämfört med 2021, trots att tillgängligheten till riskkapital i Sverige minskade med nära en femtedel förra året. Databasen InkRapp 2022 vittnar om att de bolag med enbart kvinnliga grundare som ingår i det nationella inkubatorprogrammet är betydligt bättre på att ta in kapital. Här lyckas hela 4,3 procent av kvinnorna norpa åt sig riskkapitalet! Även de bolag som har mixade ägarteam vittnar om en positiv trend med över hälften (50,8 procent).

Vad vi ser i denna data är att det går att påverka och jobba med gamla strukturer med målmedvetet arbete. Våra svenska inkubatorer har utvecklat en mer jämställd startupscen på flera sätt. En målgruppsanpassad intagningsprocess och coaching av ägarteam vid inflödet till inkubatorerna är en viktig del. Skapandet av ängelinvestererarprogram tillsammans med Saminvest, med fokus på att få in kvinnliga investerare, är en annan. Arbete med events och ett väl genomtänkt språk mot kvinnliga entreprenörer, är en tredje viktig faktor. Allt detta hårda arbete är sådant som våra svenska inkubatorer bidrar med till att göra den svenska startupvärlden mer jämställd och modern, något som kommer öka Sveriges tillväxt och innovationskraft.

/Jonas Michanek, ansvarig för lärandedelen i nationella inkubatorprogrammet, SISPEtt mer jämställt tech-Sverige

Siffrorna från det attraherade kapitalet i InkRapp är ännu inte rapporterade för 2023, men Unconventional Ventures senaste rapport visar att 1,4 procent av det totala riskkapitalet i Sverige gick till bolag med kvinnliga grundare under året. 2022 var samma siffra 0,8 procent, så trenden är positiv. För mixade team var siffran 10,2 procent i år, jämfört med 3,2 procent året före. 2022 gick 96 procent av riskapitalet till manliga ägarteam, där siffran är 88,4 procent 2023.   

Investerarklimatet i Sverige går sakta men säkert åt rätt håll. Bolag med kvinnliga eller mixade ägarteam ökar sett till attraherat riskkapital. Men det går alldeles för långsamt. Vi behöver göra oerhört mycket mer för att kapitalet ska bli jämställt. Sverige saknar också komplett data för allt kapital som investeras i svenska tillväxtbolag, både svenskt kapital och utländskt, från de allra tidigaste skedena ända till börsen. Den svenska data vi jämför mot nu kommer från Dealroom, som inte inkluderar ängelkapital, varför jämförelsen inte ger hela bilden. Det är vi medvetna om. Trots det är det en så pass stor skillnad i siffrorna att vi inte kan bortse från fakta: det går att få fler kvinnliga VD och grundare som attraherar privat kapital, om man arbetar systematiskt och målmedvetet med detta. Det gör Sveriges inkubatorer bevisligen väldigt bra.

/Stina Lantz, VD SISP

 

 

Nationella inkubatorprogrammet

Sveriges nationella inkubatorprogram har funnits sedan 2003 i syfte att utveckla Sveriges inkubatorer för att stötta Sveriges nya, innovativa tillväxtföretag genom bland annat gemensamt lärande. 2016 gick det över till ett regeringsuppdrag till Vinnova som erbjuder etablerade inkubatorer som inte ger vinstutdelning till sina ägare att ansöka om finansiering för att accelerera utvecklingen av och värdeskapandet i nya företag. 

Huvuddelen av finansieringen går direkt till företagen i inkubatorerna. Varje år antas ungefär 350 innovativa startups till inkubatorprogrammet. I den nya programperioden förutsätts att inkubatorerna redan i intagningsprocessen av nya affärsidéer vänder sig mot entreprenörer och innovationer som drivs av jämställdhet samt möter de samhällsutmaningar som vårt samhälle står inför. 

 

Andelen utvärderade idéer med minst en kvinna var 39 procent under 2022, vilket är lika med föregående årsvärde. Likt tidigare år så antas affärsidéer med minst en kvinnlig idégivare i högre utsträckning varför hela 43 procent av antagna idéer har en kvinnlig idégivare.

Vinnovas finansiering av företagen inom excellensinkubatorerna har under 2022 en total budget på 107 mkr vilket är samma belopp som nationella programmet finansierats med sedan 2016. I den nya programperioden delar ytterligare fem inkubatorer, totalt 29, på samma finansiering.