Innovativ mobilitetslösning för arbetspendling valet av pilot i Sweden Green Mobility Program

20 juni 2023

Under våren har innovationsprogrammet Sweden Green Mobility Program testat en helt ny approach för att lösa en klimatutmaning med en svensk kommun som behovsägare. Borlänge kommun har identifierat att Borlänge är en väldigt tillgänglig stad för invånare att ta sig till arbetet kommunalt eller med cykel. Trots det är det alltför många som väljer bilen. Hur kan Borlänge kommun ta hjälp av startups för att hitta nya och innovativa sätt att ändra på det, tillsammans med två av Borlänges största arbetsgivare, SSAB och IKEA? Efter åtta veckor av teamarbete och coaching har ett team av tre olika startups utvecklat en lösning som nu inleds som pilot hos kommunen.

20 innovativa startups antogs till att delta i Sweden Green Mobility Program som startade i slutet av mars. Under programmet har de fått ta del av olika seminarier för att stärka dem i processen, coaching och office hours som stöttning och gått ihop i nya team av flera startups för att utveckla helt nya lösningar för att lösa den konkreta klimatutmaningen kopplad till arbetspendling för att minska koldioxidutsläppen. Den 8 juni hölls en digital Demo Day där fyra startupteam presenterade sina förslag. Borlänge kommun valde sedan efter noga överläggning att erbjuda ”Urban Bike Flow” att inleda en pilot värd 200 000 kr.

Innovativ lösning med skalningspotential

Teamet består av startupbolagen CommuteSaver, One4Tech och Pedalink och erbjuder en säker, stationsbaserad parkering av cyklar med en integrerad cykelpool. Genom lättillgängliga cyklar och smarta mätinstrument vill de reducera koldioxidutsläppen, skapa en starkare cykelnorm och motivera fler aktörer att främja hållbart resande. En app gör det mätbart att transportera sig hållbart. Med hjälp av en databaserad reserapport kan kommunen, företag och andra organisationer följa upp och skapa bättre förutsättningar för anställda att cykla, samt få rekommendationer på hur utsläppen kan minskas. En integrering med utvecklingspotential är att pendlare som bor utanför zon för cyklande kan bli matchade med andra samåkare. 

- Vår idé innebär att detektera transportmedel och samla in data över hur människor rör sig i samhället. Med en ny sorts säker cykelparkering där vi använder oss av outnyttjade pakeringsplatser, finns det både möjlighet att låsa sin egen cykel och låna en annan vid behov. Vi erbjuder ett helt nytt system för att skapa ett hållbart resande och det ska bli kul att testa det här i en pilotfas med Borlänge kommun. Om det faller väl ut är det ett koncept vi kan skala till liknande kommuner i Sverige, säger Martin Walian grundare och VD, CommuteSaver.
 

Systeminnovation med följarprocess

Syftet med projektet har inte bara varit att hitta en lösning på en konkret klimatutmaning, utan främst att få alla inblandade parter att utmana tankesätt och processer och våga arbeta på nya sätt, med nya leverantörer och kunder, ur ett systemperspektiv. Dessutom har andra kommuner runtom i Sverige fått följa projektet för att lära av processen.

- Att samarbeta med startups är spännande. Vi ser det som ett kompletterande arbetssätt till det vi redan gör inom kommunen och det kändes spännande att få konkreta lösningar på en identifierad utmaning. Vi märkte snabbt att vi lever i olika verkligheter. Här har vi båda fått ställa frågor för att ta oss in i varandras värdar. De innovativa startupbolagen har sina lösningar som de är experter på och vi sitter på kunskapen om Borlänge och våra behov. Det ger oss möjlighet att tänka på nya sätt samtidigt som vi gör samhällsnytta att jobba med dessa företag och ger dem chansen att komma ut på marknaden i bredare skala, säger Salomon Abresparr, processledare, Klimatneutrala Borlänge.

Resan mot klimatneutral stad måste göras tillsammans

SSAB och IKEA är två av Borlänge största arbetsgivare som ingår i projektet Klimatneutrala Borlänge som är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Det innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär. Klimatneutrala Borlänge har format ett projektkonsortium, där alla parter är representerade i projektets innovationsteam.

- Alla initiativ att nå klimatmålen är bra. Hela konceptet är spännande och det här är en chans för oss att vara en del av samhället även utanför våra grindar. Samtidigt ser vi det som en möjlighet att stötta dessa startupbolag. För oss som stort företag är det svårt att jobba enskilt med mindre startups. Vi har våra egna forskningsprojekt och samarbeten som redan är en del av vår organisation. För oss blir det mer ett samhällsansvar att vara med i ett sådant här projekt med de innovativa startupbolagen. Det ska bli spännande att se resultatet och jag hoppas att det kan bli fortsättningar som växer framöver, säger Stefan Kujanpää, chef för hållbara anläggningar och Magdalena Larsson, koordinator för fossilfritt Borlänge på SSAB.

- För oss var det en självklarhet att vara med som en aktiv part i omställningen. Vi har en egen agenda inom hållbarhet och arbetet med innovativa startups är kopplat till den. Det här ger oss en inblick i framtiden, där vi har möjlighet att bli inspirerade av det vi tar del av. Hela resan måste vi ju göra tillsammans. En positiv följdeffekt är att vi har fått mer kontakt med lokala företag som varit involverade i innovationsprogrammet, säger Niklas Walfridsson, People and Culture Manager, IKEA Gävle och Borlänge.

Med start den här veckan inleds piloten med Borlänge kommun, CommuteSaver, One4Tech och Pedalink Innovationsprogrammet utvärderas för att se vilka lärdomar som har gjorts för att sprida processen med systeminnovation för hållbara kommuner vidare i Sverige.

Sweden Green Mobility Program är en del av Omställningslyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, EnergikontorenSverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Innovationsprogrammet är en del av delprojektet "Staden som nav för en grön och digital omställning" och delfinansieras av SISP, Ignite Sweden, WWF, IVL, Compare, Dalarna Science Park, Kista Science City och Viable Cities.