IASP European workshop hölls i Science Park Mjärdevi

med fokus på samhälltransformation, accelererande teknik – och innovationsmiljöernas framtida roll.

Foto: Crelle

Emanuel Alvarez 2 maj 2019

Samhällstransformation och hur tekniken kan främja en resurseffektiv och kreativ utveckling var temat för en europeisk konferens, som samlade europeiska science parks, inkubatorer och klusterorganisationer för ett par dagar i Linköping. Tillsammans med representanter från företag, akademi och samhälle diskuterades utvecklingen av våra framtida samhällen. I september fortsätter diskussionen när International Association of Science Parks and Areas of Innovation håller sin världskonferens på temat Industri 4.0 i Nantes, Frankrike. 

Branschorganisationens General Director, Luis Sanz, inledde konferensen med en kort tillbakablick över science parks roll historiskt där samarbete mellan akademi och marknad varit en genomgående röd tråd både när forskning sökt en miljö för att kommersialiseras eller när marknaden formulerat behov som tillgodosetts genom nya forskningsresultat. Genomgående har innovationsmiljöerna engagerat verkat för att bygga en entreprenörskapskultur som odlats över tid. I sin framtidsspaning lyfte Luis Sanz att vi befinner oss i en evolutionär brytningstid, där religiösa, politiska och filosofiska system är på väg att slås sönder; där politiken har blivit allt mer emotionell, och där ”fake news” gjort entre i vårt samhälle.

-       Vi befinner oss i en tid där nya tänkare och filosofer påbörjat en diskussion om transhumanism eller posthumanism, där vi kan överlista döden och leva för evigt. Vi lever i en tid där emerging technologies utvecklas så snabbt att det mesta går att lösa med teknik. Här blir samtalet om visioner med en etisk riktning ovärderliga. Som ledare för våra science parks och areas of innovation har vi här en viktig funktion att samlas kring detta viktiga samtal, sa Luia Sanz. Vi behöver guida och stötta våra politiker, och vi måste ständigt jobba med att få fler och större grupper att hantera de förändringar vi står inför”.

Världens första fossilfria välfärdsstat – hakar Europa på?

Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, bjöd på en spännande utblick rörande svensk innovationsförmåga och framtida globala utmaningar. Darja Isaksson underströk att vi i dag använder tekniken på sätt där vi inte alltid är medvetna om konsekvenserna, och ställde sig frågan ”hur skapar vi algoritmer som stöttar våra visioner och mål?”

– Sårbarheten som den nya tekniken och den snabba utvecklingstakten ställer oss inför bör hanteras genom att vi går sida vid sida med utvecklingen och testar nya rön, metoder och arbetssätt. Vi behöver testa och utvärdera fortgående – för att undvika de stora misstagen när vi genomför storskaliga samhällsförändringar. Nästa period kommer inte att vara business as usual. Vi behöver transformera våra samhällen till hållbara platser, och det innebär nya sätt att arbeta, fatta beslut – och nya affärsmodeller för att stötta detta. Det här är ingen enskild organisations ansvar, vi måste jobba tillsammans för att lösa de framtida utmaningarna. Och vi har alla ett ansvar i att äga initiativet för att bidra till att öka kunskapen och inspirera till nya lösningar. ”The greatest innovation of our time will be about how we innovate”. Kluster, inkubatorer och science parks bidrar alla i detta arbete. Vi behöver hitta mer samverkan över gränserna, Ignite är ett bra exempel. Vi behöver fler sådana exempel.

 Näringsminister Ibrahim Baylan bjöd på politiska visioner och uttryckte en tydlig ambition om att Sverige ska ta ledarskapet i klimatarbetet till nästa nivå och bli världens första fossilfria välfärdsstat.

– Vi har bevisat att det går att bygga ekonomiskt välstånd, skapa nya jobb – och samtidigt jobba med ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål, sade han. Nu ska vi sänka användningen av fossilfia bränslen från resterande 3% till noll. Jag är övertygad om att det går. 

Han efterlyste mer europeiskt samarbete, och underströk att han ser att Europa har en stor möjlighet i att bygga konkurrenskraft genom att ta position inom hållbarhet och klimat. Ibrahim Baylan underströk vikten av samverkan mellan företag, akademi och samhälle.

– Det är en modell som tjänat Sverige väl, och som vi ska fortsätta att investera i.

Dagen innehåll ett flertal paneldiskussioner. I ett första panelsamtal beskrev storbolag som Saab, Siemens, ABB och Cybercom hur de jobbar med hållbarhet som riktlinje för framtida utveckling. Agenda 2030 driver innovation mellan företag, sade Kristina Cato, hållbarhetschef på Cybercom. ”Vi har visionen Electricity for all, sa Hans Holmström, vd för Siemens Turbo Machinery. Vi jobbar fokuserat med att minska användning av fossila bränslen, och öka omställningen till förnybara energikällor”. ”Saab har länge varit en innovationsledare”, sa Elisabeth Åbom, CTO på Saab Aerostructures. ”Militär forskning som lett till försäljning av Gripen, har givit tillbaka faktor 2,6 av Gripens försäljningsintäkter till kommersialiseringar inom det civila samhället. Det är en bra affär för medborgarna. Saab har länge varit en ledare inom innovation och kommersialiserat forskningsresultat, men nu känner vi att vi behöver öppna upp och ta in ny kunskap från startups, universitet och science parks för att öka den egna kompetensen och skapa bättre förutsättningar att bygga framtida konkurrenskraft”.

Flera av representanterna lyfte utmaningen att sluta jobba i silos, och använda den kollektiva intelligensen inom sina verksamheter. De lyfte också styrkan i samverkan med kluster, inkubatorer och science parks. ”Det är en fördel att finnas i – och in anslutning till miljöer där det finns kritisk massa, och där kompetens och talang förädlas och korsbefruktas.

Teknik och samverkan ska stötta samhällstranformationen

Tre av regionens startups fick möjlighet att pitcha under dagen; Skymaker, Interspectral och XM Reality. I det efterföljande panelsamtalet lyfte de vikten av att få tillgång till nätverk med storbolag, forskare och offentliga organisationer.

– En bra första kund är ovärderlig för ett ungt innovativt bolag, sade Kristofer Skyttner, vd för Skymaker. Vi hade förmånen att delta i Siemens Popup Collaboration Expo för en månad sedan, vilket gav oss bra insikt i kundbehovet och en möjlighet att visa upp vår teknik för flexibel produktion för en bred skara inom R&D i bolaget. Genom en co-creation process om hur tekniken kan användas inom Siemens lyckades vi ta fram en så pass bra idé att det resulterade i ett finansierat pilotprojekt tillsammans med Siemens.

I två efterföljande paneler sammansatta med forskare, ledare för inkubatorer, kluster och science parks samt representanter för regional utveckling och forskningsinstitut diskuterades samarbeten i hög utsträckning; företag emellan – stora och små, företag och offentlig sektor, akademi och företag mm. I diskussionen om emerging technologies diskuterades hur teknikutvecklingen sker i en exponentiell takt, och hur klustren kan bidra till att stärka förmågor genom att öka samverkan mellan bolag och verksamheter. De kan bidra till kunskapshöjning i samhället, till mer och fler resurseffektiva lösningar för samhälle och företag, men också till jobbskapande inom sitt område. Fredrik Heintz, forskare vid Linköpings universitet, och Sveriges AI-expert lyfte vikten av att fortsätta ligga i framkant. Han poängterade att artificiell intelligens är skapat av, för och med människor.

– Bäst resultat kommer vi få om vi jobbar tillsammans med AI, sida vid sida. Sverige kan ta en viktig roll inom AI-relaterade hållbarhets- och etikfrågor, sa Fredrik Heintz. 

I en avslutande diskussion mellan innovationsstödsaktörerna framhölls att den snabba samhällsutvecklingen ställer krav inte bara på företagen, forskarna och samhället – utan även på innovationsstödsaktörerna. För att kunna vara med och stötta olika parter behöver vi förstå utmaningarna, men också vara en kraft som initierar och för samtalet framåt mellan olika parter. Nya globala utmaningar ställer krav på nya konstellationer för samverkan, sade Elin Holst-Granlund, styrelseledamot i Swedish Incubators and Science Parks och verksam vid Dalarna Science Park. Science Parks kan samla inte bara företag, akademi och samhälle, utan även olika konstellationer av innovationsaktörer som kan bidra i denna samhällstransformation. 

– Vi har ett viktigt samtal att föra vidare, summerade Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi och ordförande i SISP, samtalet om vårt framtida samhälle och hur det ska se ut för att bäst stötta oss medborgare. Jag funderar mycket över hur vi i våra roller som ledare för science parks och inkubatorer kan bidra för att skapa rätt förutsättningar för en engagerande och framåtsyftande dialog som sätter fokus på möjligheterna men inte räds för att konfrontera hoten. Vi behöver prata mer om visioner, och den etiska riktningen för den fortsatta utvecklingen. Tech with a purpose behöver lyftas upp på agendan i fler forum.

Fakta:
International Association of Science Park and areas of innovation är en internationell branschorganisation som omsluter mer än 350 medlemmar med fler än 115 000 företag i 78 länder. IASP grundades 1984, och flera svenska science parks är aktiva medlemmar, däribland Johanneberg Science Park, Ideon, Västerås Science Park och Science Park Mjärdevi. Bland de senaste tillkomna medlemmarna återfinns Luleå Science Park och Dalarna Science Park. Sedan 2015 sitter Caroline Drabe, VD Västerås Science Park, med i den internationella styrelsen. SISP är också medlemmar i IASP. Årets världskonferens har temat Industri 4.0 och äger rum i Nantes, Frankrike. 2020 års konferens kommer kretsa kring talangattraktion och hålls i Sevilla.