Hållbar affärsutveckling

En förstudie om effektmätning och verktyg för SRL-skalan. 

5 januari 2022

2022-01-05

Kraven på att jobba aktivt med hållbarhet och mot målen i Agenda 2030 ökar från alla aktörer inom samhället såsom finansiärer, investerare och kunder. Med tanke på näringslivets stora impact på de tre hållbarhetskriterierna och som delvis utbildare av framtidens entreprenörer och företagsledare är det av yttersta vikt att inkubatorer och science parks jobbar aktivt och strukturerat med dessa frågor. Utvecklingen inom hållbarhet i samhället i stort sker i oerhört snabb takt och det är av största vikt för inkubatorer och science parks att följa med i den utvecklingen så att vi på bästa sätt kan bidra till utvecklingen av nya hållbara bolag.

Med stöd av VINNOVA kartlägger SISP genom en förstudie, vilka verktyg som finns för att hjälpa främst företag i tidiga utvecklingsskeden att arbeta med hållbarhet. Genom enkäter och intervjuer skapas ett underlag för att utveckla de verktyg och KPI:er som saknas. Vi tror vara något unikt på spåren och hoppas att så många som möjligt vill bidra, så att vi tillsammans skapar ett systematiskt hållbarhetsarbete som är en integrerad del av affärsutvecklingsprocessen. Enkäten och intervjuerna kommer att genomföras under januari och februari. Resultatet kommer att sammanställas under mars månad.

Förstudien förväntas leda till en klar bild av vilka befintliga metoder och verktyg som finns att tillgå inom respektive nivå i SRL (Sustainability Readiness Level) samt var luckorna och behovet av komplettering/utveckling finns. Den kommer också att leda till en kartlagd bild av behovet av gemensamma KPI:er och mätetal för hållbarhetsarbete längs SRL-skalan, samt identifiering av vilka gemensamma KPI:er som är relevanta och värdeskapande i innovationssystemet. Förstudien skapar på så vis en grund för ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och testa/validera verktyg och metoder där luckorna finns samt implementera gemensamma KPI:er inom hållbarhet i det svenska innovationssystemet.


Har du tankar och idéer när det gäller hållbarhetsarbete som du vill bidra med? Varmt välkommen att kontakta projektledare Frida Vikström,

Projektpartners: Dalarna Science Park (projektägare), LEAD, Innovatum Science Park, KTH Innovation, Movexum och SISP.

Projektledare: Frida Vikström, Dalarna Science Park,

Här kan du läsa mer om KTH Innovation Rediness Level i sin helhet.