En världsledande innovationsnation - SISPs inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2024

Startups och scaleups kritiska för Sveriges framtida ekonomi, välstånd och hållbara utveckling.

31 oktober 2023

Sverige är ett av de länder i världen som investerar mest i forskning, närmare 3,5%. Vi är också världsledande i antal registrerade patent. Däremot rankar vi inte lika högt när det kommer till att nyttiggöra och kommersialisera dessa i samma utsträckning. För att klara den globala konkurrensen, öka vår ekonomiska tillväxt och skapa fler högkvalificerade arbetstillfällen behöver vi rikta insatser, arbeta mer effektivt och på nya sätt. 

Startups och scaleups är kritiska för Sveriges framtida ekonomi, välstånd och hållbara utveckling. Det som dock skiljer dessa bolag från andra SMF är att de ofta kräver längre utvecklingstid, är mer resurskrävande och behöver olika former av stöd för att frigöra tillväxtpotentialen. Sverige behöver se och förstå dessa behov för att inte hamna efter i den globala konkurrensen och för att se till att den forskning som görs på de svenska universiteten kommer till största möjliga nytta på marknaden.


Det här behöver Sverige göra för att vara en globalt ledande innovationsnation (sammanfattning)

  • Nationell kraftsamling för startups och scaleups: Sverige saknar samlade data och insikter om startups och scaleups. Det innebär att kunskapen är låg om vilka och hur många dessa bolag är. Vi behöver en nationell plattform med uppdaterade insikter för att kunna rikta insatserna dit de ger störst effekt.
  • Ett effektivt stödsystem: Vi behöver öka antalet forskningsresultat från akademin som blir värdeskapande i företagsform genom att säkerställa att det finns ett stödsystem som kan ta hand om detta. Fler idéer från akademin behöver bli värdeskapande i företagsform. Budgeten för det nationella inkubatorprogrammet behöver också öka för att möjliggöra tillräckligt stöd till dessa bolag.
  • Långsiktigt stöd hela vägen: Affärsutvecklingsstödet i våra svenska inkubatorer och andra stödaktörer tar slut för tidigt, specifikt för bolag med hög, teknologisk komplexitet. Sverige behöver säkerställa ett långsiktigt stöd som bygger vidare på det redan bevisade nationella inkubatorprogrammet genom ett nationellt scaleup-program.
  • Nyttiggörande av forskning inom akademin: Sverige har en för låg andel forskningsresultat som når en marknadoch kommer samhället till gagn. Universiteten behöver ges ett ansvar för att starta nya företag baserade på forskningsresultat, främst genom att behålla eller öka den befintliga budgeten för VFT-stöd för att verifiera forskningsresultat (ofta deeptech) och omvandla dem till nya nyttiggörande innovationer på marknaden.
  • Riktad satsning på deeptech: Deeptechlösningar tar dock ofta 10-20 år att utveckla och kommersialisera och Sverige saknar en långsiktig plan och finansiering för att stödja de bolag som utvecklar detta, både i tidiga och sena faser. Sverige behöver ett nationellt, långsiktigt deeptechprogram med kraftigt förstärkta resurser för att kunna stötta deeptech i alla faser, fråntill skalande bolag. Programmet kan med fördel bli ett tilläggsprogram som ges till näringslivskontor, holdingbolag och det nationella inkubatorprogrammet. Vi behöver också se över den svenska tolkningen av statsstöd för att möjliggöra en kraftfull och långsiktig satsning på deeptech.
  • Talangattraktion: 39% av de examinerade masterstudenterna vid Sveriges universitet är internationella, där majoriteten önskar stanna och arbeta Sverige. Skärpningen av utlänningslagen samt det nya kravet på högre minimilöner för arbetstillstånd försvårar för startups och scaleups att anställa dessa personer – värdefulla resurser för vår svenska tillväxt. Vi måste förenkla processen för utländska studenter och forskare att ta anställning i innovativa företag, eller starta företag baserat på sin forskning, genom fast-track-visum samt undantag för kravet om höjt försörjningskrav.
  • Testning av ny teknologi: Att genomföra tester av ny teknologi och forskning i Sveriges test- och demomiljöer, är väldigt kostsamt samt svåra att få tillgång till för Sveriges startups och scaleups. Dessa faciliteter måste tillgängliggöras för alla bolag, oavsett storlek och ekonomiska muskler.
  • Representation för startups och scaleups i EU: Sveriges startups och scaleups saknar nationell representation i EU, vilket resulterar i att de europeiska regelverken samt nya satsningar och program inte anpassas för dessa bolag. En svensk representation behöver säkerställa att svenska startups och scaleups intressen uppmärksammas och drivs framåt. Det innefattar även att inkludera dem i den nationella strategin för att öka svenskt deltagande i Horisont Europa.