ANSÖK TILL ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM 2023

10 personer har chansen att vinna 200 000 kr var!

29 september 2022

Ansökan är stängd!

 

*English version below

För nionde året i rad delar Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med stiftelsen ÅForsk ut det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Intresset för stipendiet har ökat markant de senaste åren och i takt med det även stipendiets goda renommé. I dag räknas stipendiet som ett av marknadens finaste att erhålla.  
 
FLER KVINNOR SÖKER 
ÅForsk:s mål är att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor. Glädjande nog ser vi att allt fler kvinnor söker och till 2022 års utlysning var ansökningarna till 39 % inlämnade av kvinnor.   
 
VEM KAN SÖKA? 
Ansökan görs personligen i den sökandes namn, inte för teamet eller i bolagets namn. Ansökan ska inges i 1 persons namn enbart. Den sökande entreprenören ska ha koppling till svensk universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare, det räcker att du varit student på ett universitet i Sverige). Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka. 

ENTREPRENÖR SOM INTE SITTER I EN INKUBATOR ELLER SCIENCE PARK? 
Du rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator eller science park som finns geografiskt närmast dig med förfrågan om att verifiera din ansökan. För exempel på inkubatorer och science parks i Sverige se denna karta. Du kan ställa frågan om verifiering av din ansökan till valfri inkubator eller science park i Sverige, de behöver alltså inte vara medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks. Du kan också be exempelvis Connect, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Tillväxtverket med flera att verifiera din ansökan. 
 
HAR DU SÖKT FÖRUT MEN INTE NÅTT HELA VÄGEN FRAM? 
Sök igen! Kanske har du utvecklat din idé sedan sist och funnit det där lilla som saknades förra gången för att nå hela vägen fram. Det finns ingen gräns för hur många gånger du som entreprenör kan söka stipendiet så länge du inte erhållit det. Som stipendiat erhåller du 200 000 kronor skattefritt, valfritt att disponera som du vill för att fortsätta utveckla din affärsidé och dela med ditt team om så önskas. Tio vinnare av det prestigefyllda stipendiet utses varje år. 
 
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
När du lämnar en ansökan till ÅForsk Entreprenörsstipendium godkänner du samtidigt SISP:s behandling av dina personuppgifter. Här  kan du läsa vår fullständiga information om hur SISP enligt GDPR behandlar personuppgifter. 
 
KONTAKT 
Frågor gällande stipendiet ställs till 

SÅ HÄR ANSÖKER DU 
Viktiga datum 
Utlysningstiden är 1 oktober klockan 10.00 till 15 november klockan 22.00, 2022. 

Hur går det till? 
1. Ladda ner ansökningsformuläret och fyll i det utförligt. Ansökningsformuläret laddar du ner här. 
Fråga 1 behandlar din affärsidé. Beskriv affärsidén och specificera nyttan med produkten/tjänsten/projektet. Ge en kort teknikbeskrivning och redovisning av eventuella patent.   
Fråga 2 gäller tidigare mottagen finansiering och ersättning. 
Fråga 3 behandlar eventuell omsättning hittills. 
I fråga 4 ber vi dig beskriva teamet (om ni är fler än en person) och dess kompetens och om någon specifik kompetens saknas idag. 
Fråga 5 gäller en beskrivning av tidsplan och målsättning för det kommande året och gärna även på längre sikt om möjligt. 
I fråga 6 vill vi att du motiverar vad stipendiet skulle betyda för utvecklingen av din idé och hur det skulle hjälpa dig att uppnå dina mål. 
 
2. För att ansökan ska anses vara komplett måste den innehålla samtliga uppgifter besvarade i ansökningsformuläret och bifogas tillsammans med två bilagor: 
En undertecknad motivering som stärker din ansökan från en affärsutvecklare vid en inkubator eller science park (läs här hur en motivering bör se ut).  
Ditt cv. 

Döp dina filer enligt följande: 
Ansökan_FörnamnEfternamn 
CV_FörnamnEfternamn 
Motivering_FörnamnEfternamn 
Exempel: Ansökan_AnnaAndersson, CV_AnnaAndersson, Motivering_AnnaAndersson
 
3.  Ladda upp ansökningsformulär inklusive bilagor här senast den 15 november 2022 kl 22.00. Andra bilagor än de efterfrågade, exempelvis produktbilagor och marknadsföringsmaterial kommer att bortses ifrån. Godkända filformat är .pdf. Ansökan på ett äldre ansökningsformulär än aktuellt formulär för 2023 godkänns inte. 

Obs!! Ni behöver en gmailadress för att kunna ladda upp er ansökan. Om ni inte använder er av en gmail i vanliga fall så ange er korrekta mailadress i ansökan, detta är endast för att ni ska kunna ladda upp dokumenten till oss. 
 
Blir du utsedd som stipendiat finns en önskan från ÅForsk att följa upp hur det har gått för dig om ett par år med ett frågeformulär med några få korta frågor. Du ska därför lämna en e-postadress som du vet att du behåller ett tag framöver. 

4. 10 vinnare röstas fram av en jury med representanter från ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks. Beslut om tilldelande av stipendier sker under våren 2022. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Ansökan stängd

Application is closed! 

ÅForsk Entrepreneurship Scholarship 2023 


For the 9:th year in a row, Swedish Incubators & Science Parks in collaboration with the ÅForsk Foundation is awarding the prestigious ÅForsk Entrepreneurship Scholarship. Interest in this scholarship has progressively grown over recent years, as has the scholarship's good reputation. Today, it is now considered one of the market’s finest to receive. 
  
INCREASING FEMALE APPLICANTS 
ÅForsk aims for at least half of the nominees to be women. Happily, we have seen an increase in the amount of women applying and in 2022, 39% of the applications were submitted by women.  
  
WHO CAN APPLY? 
The application is personal with a single applicant’s name, rather than multiple members of the team or in the company’s name. The application must be submitted in the name of one person only. The applying entrepreneur must be currently (or have formerly been) connected to a Swedish university, either as a student, doctoral student, researcher or teacher. It is not necessary for the applicant to currently be part of an incubator/science park to be eligible to apply.  
 
FOR ENTREPRENEURS NOT CURRENTLY PART OF AN INCUBATOR OR SCIENCE PARK? 
It is recommended that you first contact a business developer in the incubator or science park that is geographically closest to you with a request to verify your application. You can find examples of incubators and science parks in Sweden on this map. Any incubator or science park in Sweden can verify your application, they do not have to be members of Swedish Incubators & Science Parks. For example, Connect, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Tillväxtverket and others can also verify your application. 
  
HAVE YOU APPLIED BEFORE BUT NOT RECEIVED A SCHOLARSHIP? 
Apply again! Maybe you have developed your idea further since your previous application or found that little thing that was missing last time that can take you all the way this time. There is no limit to how many times you as an entrepreneur can apply for the scholarship as long as you have not received it before.  
 
As a scholarship holder, you receive SEK 200,000 tax-free, to use in any way you wish to continue to develop your business idea. You can also share it with your team if desired. Ten winners of the prestigious scholarship are nominated each year. 
  
INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
When you submit an application to the ÅForsk Entrepreneurship Scholarship, you also approve SISP's processing of your personal data. Here you can read our complete information on how SISP processes personal data according to GDPR. 
  
CONTACT 
If you have any questions regarding the scholarship, contact us at
 
HOW TO APPLY 
Important dates 
Applications are open between 10.00, 1 october until 22:00, 15 november 2022. 
 
The application process 
1.Download the application form and fill it out in detail. You can download the application form here. 
Question 1 deals with your business idea. Describe the business concept and specify the benefits of the product / service / project. Provide a brief technical description and list any patents you have. 
Question 2 asks about previous financing and compensation. 
Question 3 deals with your turnover so far. 
In question 4, we ask you to describe the team (if you are more than one person) and its competences and if there is any specific competence lacking today.  
Question 5 requests a description of the schedule and goals for the coming year. Additionally, we would also like to know any long term goals. 
In question 6, we want you to justify how the scholarship would assist the development of your idea and how it would help you achieve your goals. 
  
2. To be considered applications must be complete and contain all the requested information in the application form as well as the two requested appendices. 
These are your CV and a signed motivation letter that strengthens and verifies  your application from a business developer at an incubator or science park. Read here for an example of what a motivation should look like (in swedish only). 

Filename
Application_FirstnameSurname
CV_FirstnameSurname
Motivation_FirstnameSurname
Example: Application_AnnaAndersson, CV_AnnaAndersson, Motivation_AnnaAndersson
  
Upload your application forms including attachments here no later than 15 november 2022. Attachments other than those requested, such as product attachments and marketing materials, will be disregarded. Approved file formats are .pdf. Applications submitted using any form other than the current application form for 2023 will not be approved. 

Please note that you need a gmailaddress to upload your documents to our server. If you don't use gmail you can write your correct email adress in the application form. 
  
If you are appointed as a scholarship holder, ÅForsk aims to follow up on how things have progressed for you in a couple of years with a short questionnaire. You should therefore leave an email address that you will remain active for the foreseeable future. 
 
 

Application closed