Om SISP

Swedish Incubators & Science Parks
Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. 

SISP bedriver erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

 

HISTORIK

SISP grundades 2005 genom en hopslagning av de två ideella föreningarna SwedSpin (inkubatorer) och SwedePark (science parks). Dessa båda föreningar arbetade mot samma mål och för att ytterligare stärka föreningarnas ställning var en hopslagning ett naturligt steg. Under 2004 började planer på att arbeta mer gemensamt ta fart och i början av 2005 slogs SwedSpin och SwedePark samman och den nya föreningen SISP – Swedish Incubators & Science Parks, bildades.

SwedSpin

SwedSpin bildades 1999 då flera inkubatorer insåg att de tillsammans kunde hjälpa varandra i sina respektive verksamheter. Tidigare hade samma initiativtagare bildat ett projekt som gick under namnet Nätverk X, som sedan omvandlades till den ideella föreningen SwedSpin – Swedish Start-Up Process & Incubator Network. Föreningen var ett nätverk mellan projekt, inkubatorer och organisationer vid svenska universitet och högskolor. SwedSpin arbetade i huvudsak med att uppmuntra och stödja studenter och forskare att förverkliga sina idéer i form av egna företag.

SwedePark

SwedePark bildades år 1989 och var en intresseorganisation för svenska teknik- och forskningsparker, i dag allt oftare kallade science parks. Föreningen erbjöd en mångfald av service och tjänster för att underlätta för nya företag i uppbyggnadsskedet och för att stimulera företagsutveckling.

 

FILMER OM SISP

Här kan du se filmer som beskriver inkubatorers och science parks viktiga roll för jobbskapande, tillväxt och attraktionskraft. Filmerna är inspelade på SISPs årskonferenser, medlemsmöten, samt medverkan på Almedalsveckan.

Sveriges Innovationsriksdag

Medlemsmöten

Almedalsveckan

 

OM INKUBATORER

En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice (utdrag från SISPs stadgar). 

SISPs medlemsinkubatorer...

...utvärderar årligen 4000 affärsidéer

...har närmare 800 företag i sina affärsutvecklingsprocesser 

...sysselsätter 6000 personer i inkubatorbolagen (varav ca 2400 i inkubatorerna) 

...inkubatorbolagen omsatte 2014 drygt sju miljader kronor (varav ca en miljard hos de företag som fanns i inkubatorerna)

...innefattar uppåt 200 företag som årligen attraherar närmare 500 miljoner kronor i ägarkapital, 140 mkr i lån samt 236 mkr i bidrag (2014). 

En tillväxtprocess för nya idéer och företag

Konceptet inkubatorer kommer ursprungligen från USA där de första inkubatorerna etablerades under 1950-talet. Syftet var att stödja entreprenöriellt inriktade akademiker vid universiteten. The Stanford Research Park i Kalifornien etablerades 1951, och 1959 startades The US Business Inkubator i Bativia, New York, vilket betraktas som födelsen för fenomenet inkubator (tillväxtmotor/plattform för företagsutveckling). I Sverige började inkubatorerna etablera sig på 70-talet med inspiration av den amerikanska modellen. I dag är inkubatorer en naturlig del vid många internationella universitet. Att befinna sig i en sådan katalysator ger möjlighet till att skapa en gynnsam miljö för utveckling. Det betyder också att ge form och substans till något. En inkubator strävar efter att ge struktur och trovärdighet till framväxande projekt eller nystartade företag. Genom att förse entreprenörer med service och stöd som kompletterar och utvecklar deras naturliga talang maximerar inkubatorn potentialen av entreprenöriell begåvning. Att "föda fram" nya företag genom inkubatorer är en process som strävar efter att påskynda företagstillväxt och förse dem med innovativa metoder till ekonomisk utveckling. Sålunda kan inkubatorn vara en viktig länk mellan entreprenörer och kommersialisering av en produkt eller tjänst.

En inkubators struktur och funktion

En företagsinkubator är designad att stödja en entreprenör i dennes utveckling av affärskunnande i en miljö som främjar företagsutveckling. Även om inkubatorer varierar i omfattning angående erbjuden assistans, finns det några allmänna beståndsdelar som bör ingå i en inkubators koncept. Sammantaget stödjer en inkubator unga företag att förbereda sig för att klara de hinder som ofta ligger till grund för misslyckanden, utveckla entreprenörens förmåga att driva ett företag samt att fungera som guide till extern finansiering. Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.

Ett populärt begrepp just nu är "acceleratorer" vars betydelse används allt ifrån kortare idéutvecklingsevent till storföretags såddverksamhet. I den mening att acceleratorer är kortare affärsutvecklings- och finansieringsprocesser för affärsmodeller med kort väg till marknaden (oftast internetbaserade) så inkluderars detta i vad vi i Sverige menar är inkubatorer, dvs. flexibla affärsutvecklingsprocesser för olika typer av affärsidéer från olika ursprung. Det gemensamma är att företagen skall ha stor tillväxtpotential och att inkubatorn/acceleratorn erbjuder aktivt och anpassat affärsutvecklingsprogram.   

Inkubation i världen

Inkubatorer är alltså internationellt vedertagna verktyg för affärsutveckling och stimulans av fler innovativa tillväxtföretag. Inkubatorerna utgör centrala processer och är tillsammans med science parks centrala noder i regionala innovationssystem över hela världen. Läs exempelvis mer om inkubatorer hos SISPs motsvarigheter i:

USA (inkubatorer/acceleratorer): National Business Innovation Association

USA (science parks): Association of University Research Parks

Braslien (inkubatorer & science parks): ANPROTEC

Asien (inkubatorer): AABIAsian Association of Business Incubation

England (science parks): United Kingdom Science Park Association

Norge (inkubatorer & science parks)FIN Abelia

 

OM SCIENCE PARKS

Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt.

SISP's science parks innefattar:

  • Drygt 4000 företag anslutna till parkerna 
  • Plattformar för nyföretagande och näringslivsutveckling 
  • Oftast noder för innovationssystem, kluster, testbäddar, etc. 
  • Ökat fokus på att stimulera och stödja utvecklingsprojekt/öppen innovation

Kreativ miljö

En science park, på svenska ibland kallad teknik- eller forskningspark, har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola samt ofta forskningsinstitut. Här utvecklas och växer innovations- och kunskapsbaserade företag. Science park-företags storlek varierar från nystartade företag till multinationella koncerner men vanligast är etablerade SME-företag. Företagen erbjuds en kreativ och utvecklande miljö med tillgång till mötesplatser, nätverksskapande aktiviteter, konferensmöjligheter samt servicefaciliteter. 

Rådgivning och affärsutveckling

Många svenska science parks erbjuder även olika typer av affärsnätverk, utvecklingsprojekt, klusterverksamhet samt tillgång till utvecklingsmiljöer såsom laboratorier samt test- och demonstrationsmiljöer. Ofta erbjuds också tjänster inom affärsutveckling, finansiering eller stöd för att nå den internationella marknaden. Målgruppen för dessa tjänster varierar men innefattar generellt alltifrån nya innovationsbolag, SME-företag till multinationella företag. 

Öppen miljö för regional utveckling 

Science parken är en dynamisk och föränderlig miljö, liksom företagen de hyser eller har i sina nätverk. Förutsättningarna för dagens näringsliv förändras snabbt och alla insatser företagens intressegrupper, samhället samt lärosäten gemensamt gör för att stimulera företagsutveckling måste naturligtvis vara proaktiva. Noden i sådana regionala innovationssystem är ofta en science park och parkens verksamhet skall ses som en öppen plattform för större projekt för näringslivsutveckling, regional attraktivitet och bidrag till tillväxt och välstånd. Följaktligen är både personer och företag i och utanför parken lika välkomna att utnyttja dess tjänster. 

Science parks i världen

Science parks är internationellt vedertagna verktyg för samverkan akademi-näringsliv, innovationsbaserad tillväxt samt regional utveckling. Science parks utgör centrala noder och är tillsammans med inkubatorer centrala aktörer i regionala innovationssystem över hela världen. Läs exempelvis mer om science parks hos SISPs motsvarigheter i:

USA (science parks): Association of University Research Parks

Braslien (inkubatorer & science parks): ANPROTEC

England (science parks): United Kingdom Science Park Association

Norge (inkubatorer & science parks)FIN Abelia

Asien: Asia Science Park Association

Samt hos den internationella science park-organisationen International Association of Science Parks and areas of innovation.