Nu finns nya pengar att söka för bolag i livsmedelskedjan

Charlotta Wagell 15 september 2020

Nu finns ytterligare 800 000 kr att söka för livsmedelsbolag. Ansökan är öppen både för bolag som fått verifieringsmedel beviljade i omgång 1 såväl som bolag som inte tidigare fått verifieringsmedel.

Vinnova har ett regeringsuppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin stimulera att fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster når marknaden genom till exempel nya företag, licensiering eller utveckling av existerande företag. 

Vinnovas erbjudande
Företag inom livsmedelskedjan kan anmäla behov för att i etapper om upp till 100 000 kr verifiera och utveckla sin nästa innovation. Det finns inget krav om att företaget skjuter till egen finansiering i projektet. För att kunna söka nästa etapp behöver första etappen vara avslutad.

De bolag som som tilldelats medel i omgång 1 ska ha avslutat och inkommit med rapportering för detta för att kunna söka medel även i denna omgång.

FAQ samt ansökningsformulären hittar du längst ner på denna sida.


Vad kan pengarna användas till?
Följande aktiviteter är godkända:

• att ta fram och testa prototyper
• att ta fram strategier för att skydda företagets nya idé eller projekt
• att identifiera och pröva en hypotes om marknaden/kundnyttan, uppskatta vilka resurser och aktiviteter som krävs för att ta företaget till nästa nivå
• att pröva olika kanaler för att nå potentiella kunder, finansiärer, partners, nätverk, talanger
• att bygga en relation till potentiella samarbetsparter och kunder
• att uppskatta förväntade intäkter och beräkna kapitalbehov för nästa steg
• att identifiera och pröva styrkor och svagheter gällande validering, verifiering och utveckling av affären
• teknisk verifiering
• tillgång till testbäddar för exempelvis för produktion.

Förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den bland annat ska:
vara faktisk och kunna styrkas, ha uppkommit hos sökande företag, ha uppkommit under projektperioden samt vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed. Exempelvis kan kostnaden uppkommit i samband med anlitande av specialistkompetens, exempelvis juridisk rådgivning eller nyttjande av en testbädd hos RISE.


Vad utvärderas min ansökan på:

1. Att affärsidén är relevant för livsmedelskedjan och lösningen är konkurrenskraftig och har nyhetsvärde i en nationell och helst internationell kontext
2. I vilken mån ansökan visar att affärsidén och lösningen möter ett behov/en efterfrågan på marknaden
3. Att utförandet har beskrivits på ett trovärdigt sätt.

Formella krav
Erbjudandet gäller för företag som har en relation till livsmedelskedjan och uppfyller kraven:

• har maximalt 49 anställda samt
• har en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

För att kunna erhålla finansieringen ska företaget:
Antingen uppfylla kravet för stöd av mindre betydelse, se EU nr 1407/2013. Den här typen av stöd kallas också försumbart stöd eller de minimis-stöd. Det maximalt tillåtna stödet är 200 000 euro under tre beskattningsår.

Eller uppfylla kravet för EU-kommissionens förordning nr 651/2014, artikel 22, stöd till nystartade företag. Det innebär att:

• Sökande företag om det ingår i en koncern sammanlagt har maximalt 49 anställda
• Sökande företag ska vara yngre än fem år räknat från registreringsdatum hos Bolagsverket, vid beslutstillfället
• Sökande företag är inte börsnoterat
• Sökande företag har inte tagit över ett annat företags verksamhet
• Sökande företag har inte delat ut vinstSökande företag har inte bildats genom en företagskoncentration (om inte samtliga företag som koncentrerades var yngre än fem år).
Stödgrunden kommer att framgå av Vinnovas beslut och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

Bolag som tilldelats verifieringsmedel i föregående omgång behöver ha avslutat avsedda aktiviteter.  Ansökningshandlingarna ska därför också innehålla ett intyg med firmatecknarens underskrift om att medlen från omgång 1 är upparbetade.

FAQ inför ansökan
(Fler frågor och svar fylls på i efterhand)

1. Kan fysisk person utan firma eller projekt utan juridisk person söka verifieringsmedlen?
Satsningen omfattar enbart företag.

2. Vi arbetar i ett projekt för en konstellation av stora livsmedelsaktörer. Respektive företag är för stora för att söka stöd, men vore det möjligt att söka stöd om aktörerna skulle starta ett nytt gemensamägt bolag?Målgruppen är företag med har maximalt 49 anställda som har en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. De måste för att kunna få stöd vara stödberättigande. Med det menas att de uppfyller kravet för stöd av mindre betydelse, se EU nr 1407/2013. Den här typen av stöd kallas också försumbart stöd eller de minimis-stöd. Det maximalt tillåtna stödet är 200 000 euro under tre beskattningsår.Om ett företag startar ett dotterbolag så kommer deras ägarandel i det företaget ge olika svar på frågan ovan:
Äger de under 25 % är det inga problem.
Äger de mellan 25-50 % så måste de uppfylla kraven, i detta fall nya bolagets ägarandel * antalet anställda i ”koncernen”, dvs äger de 30 % av företaget och har 200 anställda så kommer det räknas som företaget har fler än 49 anställda.
Är andelen över 50 % kan de inte söka.
Så fort ägandet är över 25 % från en koncern, blir begränsningen för hela koncernen max 200 000 euro under senaste tre verksamhetsåren.

3. Kan jag få ersättning för kostnader som redan har uppstått i mitt företag?
Samtliga kostnader som bolaget söker för, skall genomföras efter det datum som Vinnova beviljat sökande bolag verifieringsmedel.

4. Behöver jag och hur ska jag styrka mina kostnader?
Bolaget ska kunna styrka kostnaden med faktura som ska visas fram vid uppmaning av Vinnova.

5. Kan vi ansöka för lönekostnader?
Ja, verkligt uppkomna lönekuvert x 1,5 (för att täcka sociala avgifter) som alltså kan styrkas kan ansökas för.

6. Kan vi ansöka om medel för att investera i utrustning som ska användas för verifiera vår innovation/den idé vi arbetar med?
Ja, det går bra.

7. Vilket tidsintervall räknas som projektperiod?
Med projektperiod avses tiden efter att Vinnova godkänt bolagets ansökan till verifieringsmedel.

8. Behöver jag göra någon särredovisning från min övriga verksamhet?
Bolaget bör sätta upp ett projekt i redovisning som går att särskilja från övrig verksamhet.

9. Kräver Vinnova att bolaget har extern revisor?
Det finns inget krav på auktoriserad extern revisor.

10. Hur lång är handläggningstiden från det att jag har ansökt till det att jag får svar på min ansökan?
Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor från det att ansökan inkommit.

11. Finns det ett sista-datum för ansökan?
Ansökningarna behandlas löpande och verifieringsmedlen delas ut tills de är slut. Beslut meddelas löpande.

 12. Hur långt får projektet vara?
Projekt får starta när Vinnova godkänt företaget och projektet får fortgå som längst 6 månader från godkännande av Vinnova.

 13. Kan man söka finansiering för att genomföra en identitetsundersökning med syfte att säkra att det inte finns närliggande varumärken?
Ja, det går bra.

14. Kan man söka finansiering för varumärkesregistrering?
Ja, det går bra.

15. Kan man söka finansiering för att testa sin go to market-strategi genom exempelvis provkampanjer på Facebook och Instagram? Syftet skulle vara att förstå träffsäkerhet och kostnadsbild.
Ja, det går bra.

16. Kan man samla flera aktiviteter i samma ansökan?
Ja, det går bra.

17. Kan man söka för olika projekt från samma bolag?
Nej, man kan inte söka för flera projekt i samma omgång. Det är 100 000 kronor per bolag som gäller. 

18. Om vår affärsidé inte är en produkt, utan en tjänst, kan vi söka finansiering då?
Ja, det kan vara aktuellt med en tjänst.

19. Vad händer om det blir ändringar i projektet under resans gång som inte stämmer med inlämnad projektansökan?
Medlen som beviljas ska användas enligt inlämnad projektansökan. Blir det av olika anledningar ändringar i projektet behöver bolaget inkomma till SISP med en beskrivning av vad som ändrats och invänta nytt godkännande. Godkänns inte ändringarna är bolaget återbetalningsskyldiga. 

20. Vi har blivit beviljade verifieringsmedel och i ansökan angav vi ett antal olika aktiviteter. Hur vet vi om det är några av dessa aktiviteter som vi inte kan få stöd beviljat för?
Eftersom Vinnova godkänt er ansökan, så har de även godkänt de aktiviteter som ert företag planerat att göra för att verifiera er satsning.

21. Vi har blivit beviljade verifieringsmedel. Kan vi söka ny etapp efter denna?
Nya medel kan sökas när pågående projekt är klart och godkänt. Vid en ny ansökan om medel ska intyg om att tidigare medel är upparbetade, samt vad de använts till, skickas med ansökan. Nya medel ska dock fortsatt gå till att verifiera affärsidén (se ovan "Vad kan pengarna användas till"). Även påföljane ansökningar sker i konkurrens med övrigt inkomna intresseanmälningar.

22. Jag har tilldelats medel i omgång 1 men har behov av att genomföra fler aktiviteter för att verifiera min affärsidé, kan jag söka även i denna omgång?
Ja. Bolag som redan tilldelats verifieringsmedel kan söka igen om det finns behov för att ytterligare verifiera sin affärsidé. Medlen från tidigare omgång behöver vara uppanvända.  Bolaget ska därför komplettera sina ansökningshandlingar med ett intyg om hur medlen använts och att de är slut. Intyget ska styrkas med firmatecknarens underskrift och mejlas in tillsammans med övriga ansökningshandlingar. 

Ansökningsformulär
Ansökan består av dessa två blanketter nedan:

Blankett 1: "Intyg om tidigare stöd samt projektparts godkännande för småföretag inom livsmedelskedjan". Glöm inte att firmatecknare ska underteckna denna blankett. Hjälpinstruktion att fylla i blanketten finns här.

Blankett 2: "Ansökningsfrågor Livsmedelskedjan".

Företag som redan mottagit verifieringsmedel inom denna satsning behöver i samband med en ny ansökan också inkomma med ett intyg om att tidigare medel är upparbetade i enlighet med ansökan: "Intyg om tidigare mottagna verifieringsmedel". Intyget ska signeras och mailas in tillsammans med övriga blanketter.

E-posta de två blanketterna till

OBSERVERA! Tänk på att otydliga eller uteblivna beskrivningar eller svar på frågor gör ansökan svår att bedöma och kan leda till att ansökan inte prioriteras. Ansökan får inte konverteras till .jpg-bilder och de två olika dokumenten som ansökan består av ska inte vardera delas upp i flera filer.

Övriga frågor?
Sänd din fråga till . Vänligen läs instruktioner och FAQ innan du sänder din fråga.