Innovationsmanifestet

– Världens effektivaste innovationsstödssystem för accelererad regional utveckling och svensk innovationskraft. Ambitionen är att Sverige ska bli världens bästa land för innovation!

Swedish Incubators & Science Parks medlemmar – akademinära inkubatorer och science parks med över 30 års samlad kunskap om affärsutveckling och innovation vill bidra till utvecklingen av världens effektivaste innovationsstödssystem.

 

Innovationsmanifestet från Swedish Incubators & Science Parks syfte är att säkerställa:

 • Att fler innovativa kunskapsintensiva företag utvecklas och skapar värde för Sverige.
 • Att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och näringsliv.
 • Att stärka Sveriges innovationskraft.

INNOVATIONSMANIFESTET PÅ 30 SEKUNDER:

En utvecklad argumentation, förslagen i sin helhet och information om inkubatorer och science parks i Sverige finner du på följande sidor. Vi vill:

 1. Att Sverige investera i inkubatorer och science parks för att stärka regional utveckling och skapa fler nya hållbara jobb.
 2. Att Sverige ska ha världens bästa ekosystem för innovation.
 3. Att Sverige ska underlätta för tillväxten av kunskapsintensiva företag.
 4. Att Sverige stärker sin globala konkurrenskraft genom inkludering och gör det enkelt för företag att ha hela världen som rekryteringsbas. 
 5. Att Innovationsupphandling blir en utvecklingsmotor för ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt Sverige med hållbara jobb.
 6. Att Sverige driver på för att stärka samverkan inom innovation och näringslivsutveckling med våra nordiska grannländer.

INNOVATIONSMANIFESTET 

Ett ekosystem för innovation som möter samtiden

Sveriges ekosystem för innovation står inför betydande utmaningar med global konkurrens från nya kunskapsekonomier och klimatutmaningen. Samtidigt investerar allt fler länder i forskning, innovation och utveckling. Många av länderna satsar därtill betydande summor trots rådande finansiella bekymmer.[1] Länderna som investerar mest i innovation är utöver Kina och USA även Nederländerna, Japan, Sydkorea, Brasilien och Indien.

Stiftelsen För Strategisk Forskning beräknar att automatiseringen och digitaliseringen innebär att 53 procent av dagens anställda (2,5 miljoner personer) kommer att kunna ersättas av digital teknik inom två decennier – morgondagens nya innovativa tillväxtföretag är helt avgörande för Sveriges framtida tillväxt.

Globaliseringen, utmaningarna inom klimat- och miljö och digitaliseringen innebär både utmaningar och möjligheter som ställer krav på ett robust och effektivt innovationssystem.

Sverige har en god utgångspunkt med en historia av framgångsrika storföretag, startups och teknisk framkant – men vi får inte stå still utan måste agera för att möta samtiden nu genom att utveckla världens bästa ekosystem för innovation.

Inkubatorer och science parks i Sverige

I Sverige finns över 40 akademinära inkubatorer och 30 science parks med olika inriktningar. Varje dag bidrar de till regional utveckling genom att stödja utvecklingen av startupföretag och vara innovationsmiljöer som främjar mötet mellan akademin, näringslivet och offentlig verksamhet.

Inkubatorer och science parks utgör en central del av Sveriges ekosystem och nationella infrastruktur för innovation. Vi utvecklar vårt samhälle varje dag när fler startups och befintliga företag utvecklas och bidrar till att skapa nya hållbara jobb, tillväxt och export för Sverige. 

Vad är en inkubator?

En inkubator hjälper startupföretag i det tidiga skedet att utvecklas genom att erbjuda tjänster som exempelvis affärsutveckling, nätverk, tillgång till finansiering, marknadsföring och kontorsplatser.

Inkubatorer som är medlemmar i SISP är akademinära och har ett nära samarbete med högskolor och universitet. Genom dessa kan exempelvis en student eller forskare kommersialisera en idé till en affärsidé att bygga ett företag utifrån.

Vad är en science park?

En science park är en strategiskt planerad utvecklingsmiljö designad för att skapa möten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Syftet är att skapa en miljö som stimulerar till att kunskap delas och skapar nya kunskapsintensiva företag och innovationer.

Science parks har ofta en inriktning mot ett profilområde exempelvis IT, hälsa och teknik. Detta medför att science parks ofta har olika kluster, delvis grupperingar av företag inom samma bransch och liknande gemensamma nämnare.

Sett ur ett regionalt perspektiv har science parks en viktig systemroll som skapar attraktionskraft för talanger och etableringar av företag och investeringar. De har utifrån sin neutrala utgångspunkt med uppdraget att vara värdeskapande för näringsliv, samhälle och akademi inte sällan också en roll i att koordinera större offentlig-privata samverkansprojekt. Science parks i Sverige har olika specialiseringar som påverkats av den regionala kontexten, flertalet är akademinära med samverkan med universitet för kommersialisering medan andra växt fram som resultat av entreprenörsregioner eller utgör kluster av företag som uppstått när storföretag lagts ner. Densiteten av företag inom särskilda områden utgör inte sällan också grunden för regionernas smarta specialiseringsområden.

Vilken funktion fyller innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks?

Innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks har en grundläggande funktion som arenor för regional utveckling och nationell samverkan. Här möts akademi, näringsliv och samhälle – genom detta möte skapas värdet när nya företag skapas, forskning kommersialiseras och näringslivet och det offentliga driver gemensamma utvecklingsprojekt. 

Hur finansieras inkubatorer och science parks?

Inkubatorer och science parks finansieras ofta av intressenter som kommuner, regioner och i projektform genom olika EU-medel som distribueras av statliga myndigheter och verk som Tillväxtverket och Vinnova. Flera inkubatorer ingår i ett nationellt inkubatorprogram som administreras av Vinnova.

Exempel på science parks i Sverige: Ideon Science Park (Lund), Johanneberg Science Park (Göteborg), Piteå Science Park (Piteå).

Exempel på inkubatorer i Sverige: MINC (Malmö), Chalmers Ventures (Göteborg), Bizmaker (Sundsvall).

Innovationsmanifestet – Sverige ska bli världens bästa land för innovation! 

1. Investera i inkubatorer och science parks – stärk regional utveckling och skapa fler nya hållbara jobb

Inkubatorer fungerar som växthus för nya kunskapsintensiva företag och science parks är de strategiskt planerade regionala miljöerna där näringsliv, akademi och det offentliga möts. Science parks stimulerar befintligt näringsliv genom att vara neutrala plattformar där det offentliga och privata kan driva samverkans- och utvecklingsprojekt.

Dessa aktörer skapar en miljö som stimulerar till att kunskap delas och skapar nya kunskapsintensiva företag och innovationer. Denna process är betydande för regional näringslivsutveckling och bidrar till att stärka regionernas attraktions- och konkurrenskraft.

Innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks verksamhet finansieras idag till stor del i projektform vilket utgör en tröskel för en verksamhet som i sitt uppdrag behöver arbeta med långsiktiga processer – dygnet runt och 365 dagar om året.

Swedish Incubators & Science Parks förslag:

 • Att staten utökar det befintliga finansieringsprogrammet för inkubatorer till att omfatta fler inkubatorer i Sverige.
 • Att det införs ett statligt finansieringsprogram för science parks motsvarande det som idag finns för inkubatorer.
 • Att statlig finansiering av inkubatorer och science parks kompletteras med kommunal och regional medfinansiering.
 • Att offentlig finansiering av inkubatorer och science parks verksamheter kvalitetssäkras ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
 • Att det offentliga prioriterar vidareutveckling av den etablerade infrastruktur för innovation Sverige idag som utgörs av inkubatorer, science parks, forskningsinstitut och lärosäten före att etablera nya. 

Effekt

 • Inkubatorer och science parks med intressenter kan arbeta långsiktigt för att utveckla Sveriges näringsliv regionalt och nationellt.
 • Företag i behov av affärsutveckling får kvalitetssäkrad inkubationsprocess och en stabil infrastruktur för innovation att verka i.
 • Aktiv kvalitetssäkring av inkubatorer och science parks verksamhet genom branschgemensamma utvecklingsprojekt exempelvis kompetensutveckling av medarbetare hos innovationsmiljöer.

 2. Sverige ska ha världens bästa ekosystem för innovation

Sverige är ett bra land för innovation men innovationsstödssystemet har potential för att bli mer effektivt när det kommer till kommersialisering av forskning. Innovationsstödssystemet har idag en finansieringsstruktur där aktörerna tenderar att verka i stuprör istället för i värdekedjor. Det medför att en idé i en särskild fas inte alltid utvecklas där den kan få det bästa stödet.

Swedish Incubators & Science Parks förslag:

 • Att inkubatorer och science parks får i uppdrag att arbeta med forskningsnära verifiering och kommersialisering av forskningsresultat.
 • Forskning och utbildning måste i högre grad bli behovsstyrd så att näringslivets behov av kompetens tillgodoses.
 • Att innovationsstödet utformas för att följa idén genom innovationsstödssystemet.

 Effekt

 • Fler forskningsresultat nyttiggörs till nya innovationer vilket skapar nya företag, jobb och export.
 • En idé får bättre förutsättningar för att utvecklas när det är idéns behov styr vilka aktörer inom innovationsstödssystemet som kan hjälpa den att utvecklas.
 • Näringslivet får behovsstyrd kompetensförsörjning.

3. Underlätta för tillväxten av kunskapsintensiva företag

Den globala konkurrensen är hög när det kommer till länders ansträngningar för att attrahera företagsetableringar, kompetens och kapital. Kina är ett exempel på detta som intagit en grundläggande ansats om att förenkla för kunskapsintensiva företag. Landet har infört lättnader av skatter, hyror och förenklat möjligheten att investera i ett tidigt skede.

Swedish Incubators & Science Parks förslag:

 • Att skatter och lagstiftning ses över med ansatsen att skapa ett stimulerande klimat för kunskapsintensiva företag.
 • Att inkubatorer och science parks erbjudande blir en del av Sveriges erbjudandeportfölj inom attraktion- och exportfrämjande.
 • Att Swedish Incubators & Science Parks involveras i att skapa en snabbare process för att förverkliga ”one digital singel market” för startups inom hela EU.

Effekt

 • Konkurrenskraftigt företagsklimat förstärker Sveriges attraktionskraft för etableringar, investeringar och talanger.
 • Inkubatorer och science parks kan genom attraktions- och exportfrämjandet fungera som flygplatser där innovativa företag både kan starta för att gå på export och utländska företag kan landa för att etablera sig, investera och innovera i Sverige.

4. Global konkurrenskraft genom inkludering – med hela världen som rekryteringsbas

På samma sätt som konkurrensen om kunden blivit global har konkurrensen om talang blivit global. I samma takt som internationella bolag rekryterar svenska talanger behöver vi bli bättre på att rekrytera internationella talanger. ­Vi bör börja med dem som redan sökt sig till Sverige för att studera eller forska.

Kunskapsintensiva företag är i behov av kvalificerad kompetens från hela världen för att utvecklas. Näringslivet gynnas av de värden olika erfarenheter och mångfald av perspektiv tillför. Sverige kan bli bättre på att möjliggöra för företagen att tillvarata dessa.

Swedish Incubators & Science Parks förslag:

 • Att det inleds en gemensam branschdiskussion om hur inkludering som verktyg kan stärka Sveriges ekosystem för innovation.
 • Att det införs ett entreprenörvisum som gör det enkelt för kunskapsintensiva företag att anställa talanger från länder utanför EU.
 • Att inkubatorer och science parks som är internationella miljöer med globalt nätverk blir noder för processer för att integrera internationella talanger. Innovationsmiljöerna kan fungera som en samlande plattform för initiativ för att få in internationella talanger i jobb som snabbspår och matchningsaktiviteter. 

Effekt

 • Ökad mångfald inom det svenska ekosystemet för innovation tillför unika kvaliteter i form av diversifierade perspektiv, erfarenheter och kunskaper. Detta stödjer kunskapsintensiva företags möjligheter att konkurrera globalt.
 • Kunskapsintensiva företag i Sverige får lättare att attrahera och rekrytera de bästa talangerna oavsett var de kommer från.

5. Innovationsupphandling som utvecklingsmotor för Sverige

Digitaliseringen och samhällets behov av nya smarta och hållbara lösningar, produkter och tjänster för att utveckla framtidens samhälle och välfärd är omfattande. Samtidigt är det svårt för små innovativa företag att göra affärer med det offentliga.

Swedish Incubators & Science Parks förslag:

 • Offentlig sektor kan möta aktuella samhällsutmaningar genom de lösningar, produkter och tjänster företagen i inkubatorer och science parks skapar genom utmaningsdriven innovationsupphandling.
 • Landsting och kommuner kan genom innovationsupphandling bidra till att skapa en lokal marknad för kunskapsintensiva företag med innovativa affärsidéer.
 • Swedish Incubators & Science Parks kan i samarbete med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges kommuner och landsting utveckla och kvalitetssäkra en nationell modell innovationsupphandling. 

Effekt

 • Innovativ svensk teknik och metoder i framkant skapar effektivare välfärd, infrastruktur och nya digitala lösningar.
 • Sveriges offentliga sektor får en utvecklad process för innovationsupphandling som offentliga sektor kan använda för att hitta nya produkter, lösningar och tjänster som bidrar till måluppfyllelse och stärkt kvalitet.

6. Stärk nordisk samverkan inom innovation

Sverige, Danmark, Finland och Norge är små exportberoende länder med konkurrenskraftiga inkubatorer och science parks. Det finns stor potential för att skapa ett gränsöverskridande nordiskt ekosystem för innovation med mer samverkan mellan inkubatorer, science parks, institut, näringsliv, akademi och det offentliga som skulle bidra till att stärka de nordiska ländernas innovationskraft.

Swedish Incubators & Science Parks förslag:

För att öka Nordens konkurrenskraft bör i högre grad se Sverige och våra grannländer som ett gemensamt ekosystem för innovation och tillsammans utveckla en plattform för mer samverkan inom nordisk innovation.

 • För att uppnå detta föreslår Swedish Incubators & Science Parks att det Nordiska Ministerrådet stödjer utvecklingen av en organisation med fokus på nordiskt samarbete mellan inkubatorer och science parks i norden. Samarbetet kan koordineras av Swedish Incubators & Science Parks och motsvarande systerorganisationer i de övriga nordiska länderna exempelvis Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).
 • Etablera ett Nordic Innovation House på prioriterade tillväxtmarknader som tillgängliggör och är en länk till Nordens ekosystem för innovation.

 Effekt

 • Förstärkt nordiskt samarbete inom innovation stärker både samarbete mellan de nordiska länderna inom området samt ökar attraktionskraften för investeringar, etableringar av företag och attraktion av kompetens i de nordiska länderna.
 • Fler globala företag etablerar sig för att innovera och utveckla i de nordiska länderna.

 
[1] Tillväxtanalys – Nuläge och trender kring offentliga innovations- och forskningssatsningar i USA, Japan, Sydkorea, Kina, Nederländerna, Brasilien och Indien, 2012:04