Årsmöte 2020 - Swedish Incubators & Science Parks

april 21, 2020,

10.00-11.00

Årsmöte 2020 - Swedish Incubators & Science Parks

Detta möte kräver medlemskap i branschföreningen SISP
 

Kallelse till

Swedish Incubators & Science Parks

årsmöte 2020 den 21 april klockan 10.00-11.00

 

Härmed kallas alla medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks till föreningens årsmöte 2020. På grund av coronavirusets spridning hålls mötet som ett digitalt möte via Teams. En Teamslänk skickas ut veckan innan. Underlag i form av bilagor sänds ut i god tid innan årsmötet.

 Varje SISP-medlem bjuds in att delta på föreningens högsta beslutande organ årsmötet. Vid detta årliga möte presenteras senaste års årsredovisning av styrelse och vd för medlemmarnas godkännande. Likaså presenteras kommande års verksamhetsplan och slutligen väljer medlemmarna föreningens styrelse respektive revisor för kommande period.

Enligt föreningens stadgar styr föreningens ordförande mötet utifrån dagordningen för årsmötet. Alla medlemmar har rätt att närvara och alla ordinarie medlemmar har också rätt att rösta. Varje närvarande medlem har en rösträtt. Medlemmars medarbetare är välkomna att närvara.

En kortare presentation görs även av SISP Service & Development AB:s årsredovisning, vars bolag föreningen äger samtliga aktier i. Årsstämman i aktiebolaget hålls vid en senare tidpunkt efter föreningens årsmöte där föreningens ordförande, som vid tidigare år, representerar föreningen som aktieägare.


Motioner och övriga frågor:
Vänligen meddela dessa till SISP:s kansli på senast den 14 april.

Fullmakt:
En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Om inte medlemmen själv kan bevista stämman äger han rätt att utse ett ombud att företräda honom. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och undertecknad. Ange i anmälan om du önskar hjälp med en fullmakt.

Varmt välkomna önskar ordförande Lena Miranda, SISP:s styrelse samt vd Johan Ödmark!

10.00-11.00
Digitalt möte via Teams