Årsmöte 2021 Swedish Incubators & Science Parks

april 13, 2021,

13.00-14.30

Årsmöte 2021 Swedish Incubators & Science Parks

Detta möte kräver medlemskap i branschföreningen SISP
 

Kallelse till
Swedish Incubators & Science Parks
årsmöte 2021 den 13 april klockan 13.00-14.30
 

Härmed kallas alla medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks till föreningens årsmöte 2021. Mötet hålls digitalt via Teams. En Teams-länk skickas ut under veckan innan årsmötet till de som anmält sig. Underlag i form av bilagor sänds ut i god tid innan årsmötet.

Varje SISP-medlem bjuds in att delta på föreningens högsta beslutande organ årsmötet. Vid detta årliga möte presenterar styrelse och vd senaste års årsredovisning. Slutligen väljer medlemmarna föreningens styrelse respektive revisor för kommande period.

Alla medlemmar har rätt att närvara och alla ordinarie medlemmar har också rätt att rösta. Varje närvarande medlem har en rösträtt. Medlemmars medarbetare är välkomna att närvara.

En kortare presentation görs även av SISP Service & Development AB:s årsredovisning, vars bolag föreningen äger samtliga aktier i. Årsstämman i aktiebolaget hålls vid en senare tidpunkt efter föreningens årsmöte där föreningens ordförande, som vid tidigare år, representerar föreningen som aktieägare.


Motioner och övriga frågor:
Vänligen meddela dessa till SISP:s kansli på senast den 6 april.

Fullmakt:
En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Om inte medlemmen själv kan bevista stämman äger han rätt att utse ett ombud att företräda honom. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad. Ange i anmälan om du önskar hjälp med en fullmakt.

 

Varmt välkomna önskar ordförande Lena Miranda,
SISP:s styrelse 
samt vd Johan Ödmark!

13.00-14.30
Digitalt via Teams