Inkubatornära såddkapitalfonder

 
Regionalt såddkapital för tidig tillväxt
SISP driver ett nationellt utvecklingsprojekt - Svensk Tillväxtsådd - för att stimulera uppstart och utveckling av regionala såddkapitalfonder i hela Sverige. Ett betydande antal av SISPs medlemmar driver redan i dag egna såddkapitalfonder, kopplade till sina inkubatorernas affärsutvecklingsprocesser, affärsängelnätverk etc.. Såddkapitalfonder bidrar till Sveriges näringslivs framtida tillväxt genom att investera ägarkapital och aktivt ägarengagemang i tidiga skeden hos företag med stor tillväxtpotential. Läs här om SISP-medlemmarnas fonder (utan inbördes rangordning):


1:a Västmanlandsfonden (Västerås Science Park)

1:a Västmanlandsfonden är en riskkapitalfond vars investeringar typiskt sett sker i sådd, startup och expansionsfas. Tanken med fonden är att utgöra en plattform och agera samordnare genom att attrahera saminvesteringar och följdinvesteringar. Vi agerar därmed koordinator och stimulerar andra att följa med på resan, till exempel affärsänglar som kan tillföra portföljbolagen kapital såväl som relevant nyckelkompetens i ett tidigt skede. Tack vare detta arbetssätt ser vi till att få flerfaldigad utväxling på våra investeringar, ofta med en faktor 3-5 gånger pengarna.

1:a Västmanlandsfonden investerar i entreprenörsledda företag med en oerhörd tillväxtpotential och ett kapitalbehov på uppemot 8 mkr. Investeringarna kan ske i flera branscher då vi bedömer entreprenörernas potential framför bransch. Vi bedriver en aktiv portföljförvaltning som minoritetsägare och tar ansvar för våra portföljbolags fortsatta finansieringsresa.

Startår: 2011
Förvaltat kapital: 10 MSEK
Kontaktperson: Petra Palmgren-Lindwall
Mail: petra@vastmanlandsfonden.com
Tel. 0734-315 400

www.vastmanlandsfonden.com

 

Jönköping Business Development

Jönköping Business Development AB (JBD), investmentföretag som eftersträvar att vara den naturliga kanalen för kapital i Jönköpingsregionen, både för företag som söker kapital och för kapital som söker företag.

JBD skall bidra till att kunskapsföretag i Jönköpings län växer och uppnår hög avkastning över tid genom tillförsel av kapital och professionellt, aktivt, ansvarsfullt och långsiktigt ägarengagemang. Målsättningen är att årligen investera i tre till fem bolag om minst 300 000 kronor och max 3 000 000 kronor per bolag. Finansieringen möjliggör ofta saminvestering tillsammans med privata affärsänglar eller offentlig finansiering.

Startår: 2007
Förvaltat kapital: N/A MSEK
Kontaktperson: Dan Friberg
Mail: dan.friberg@development.nu
Tel. 036-30 51 60

www.development.nu

 

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund investerar både i mycket tidiga faser och under bolagets utveckling. Investeringsfokus är på bolag som är verksamma vid Chalmers Innovation. I initiala faser ligger investeringsnivåerna på upp till 500 tusen kronor, under själva inkubatorfasen på 1-5 miljoner kronor och när företagen står inför expansion kan CISF investera över 5 miljoner kronor för att säkerställa tillväxt. Maximal allokering i ett portföljbolag är ca 10 miljoner kronor. Målet är att fonden, fram till 2012, skall investera i cirka tio teknikbolag per år

Startår: 2008
Förvaltat kapital: 169 MSEK
Kontaktperson: Håkan Krook
Mail: hakan.krook@chalmersinnovation.com
Tel. 0708-99 04 61

www.chalmersinnovation.com/partners/natverk-vi-driver-sjalva/cisf

 

Ideonfonden/Teknoseed II 

De medel som satsas i Ideonfonden AB investeras i en helt ny fond, TeknoSeed II, som förvaltas av TeknoSeed AB. Riskkapitalbolaget TeknoSeed AB är ett affärsdrivande företag som byggt upp kompetens kring riskbedömning, finansiering och affärsutveckling i unga, teknikbaserade företag.

Att äga en aktie i Ideonfonden AB innebär att du personligen stödjer unga, teknikbaserade företag i att nå kommersiell framgång och att du får följa företagens utveckling på nära håll. Alla investeringar görs enligt strikt affärsmässiga principer. Samtidigt är det viktigt att du känner till att risknivån i tidiga investeringar av det slag Ideonfondens medel kommer att användas till alltid är hög.
 
Minst två gånger om året blir du inbjuden till aktiviteter där du får möjlighet att träffa de företag Ideonfonden AB engagerat sig i via TeknoSeed II. På så sätt bygger vi tillsammans upp ett helt nytt nätverk av människor med ett aktivt gemensamt intresse av teknikutveckling, företagande och tillväxt.

Startår: 2006
Förvaltat kapital: 5,5 MSEK (Ideonfonden), 73 MSEK (Teknoseed II)
Kontaktperson: Hans Möller
Mail: hans.moller@ideon.se
Tel. 046-286 86 01

www.ideonfonden.se

 

Kaponjären 1 AB (GU Holding AB)

Kaponjären 1 AB, grundat i augusti 2009, är ett investeringsbolag av fondkaraktär delägt av GU Holding och sju västsvenska affärsänglar. Investeringar sker i enlighet med GU Holdings investeringskriterier och upptagningsområde. Kaponjären investerar i rundan efter för-såddsfas och följer investeringen fram till och med pre-expansion. Det finns även möjlighet för delägare i Kaponjären att utanför denna konstruktion investera direkt i något av portföljbolagen.

Startår: 2009
Förvaltat kapital: 2,5 MSEK
Kontaktperson: Håkan Sterner
Mail: hakan.sterner@holding.gu.se
Tel. +46 708-101095

 

Såddgruppen Mittsverige AB (Åkroken Science Park)

Såddgruppen är ett nytt privatägt riskkapitalbolag som vill göra investeringar i nystartade företag. Målsättningen är att kunna hjälpa intressanta företag med både riskkapital, kompetens och engagemang i ett tidigt skede så att företagen kan växa och utvecklas. Målet är att hitta driftiga entreprenörer och bra affärsidéer - att få möjlighet att vara med och bygga framtidens företag.

Bakom bolaget står ett 10-tal privata entreprenörer och Åkroken Science Park. ÅSP kommer i startfasen att vara minoritetsägare med cirka 10 procent av ägandet.

Startår: 2011
Förvaltat kapital: 1,3 MSEK
Kontaktperson: Peter Ekdahl
Mail: peter.ekdahl@akroken.se
Tel. 060-17 87 85

www.akroken.se/aakroken-business-incubator/projekt-seed-capital-preperation

 

Uminova Invest

Uminova Invest är ett universitetsnära riskkapitalbolag som tillför såddkapital och affärsmässig kompetens till kunskapsintensiva företag i Västerbotten med omnejd. Som delägare vill Uminova Invest att företaget ska expandera och nå framgång, och att ägarandelen ska kunna säljas med vinst. Vinsten återinvesteras i nya och lovande företag.

Uminova Invest vill också medverka till att öka företagandet och sysselsättningen i regionen. Uminova Invests profil är bioteknik, ICT, medicinsk teknik och energi, men inga hinder finns för att investera inom andra områden.

Startår: 1999
Förvaltat kapital: 40 MSEK
Kontaktperson: Patric Stafshede
Mail: patric.stafshede@uminovainvest.se
Tel. +46 70 688 36 55

www.uminovainvest.se


Sörmlandsfonden (Munktell Science Park)

Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland har under 2012 bildat Sörmlandsfonden AB för att tillsammans med andra lokala investerare satsa ägarkapital i sörmländska bolag som behöver externa resurser för att kunna vidareutvecklas. Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen finansierar driften under de tre första åren via Munktell Science Park vars VD Thomas Karlsson även är VD i Sörmlandsfonden.

Sörmlandsfonden har ett kapital på 10 Mkr och avser att investera i ett tiotal bolag under en treårsperiod. Det kan vara bolag som ska utveckla nya produkter och tjänster eller i samband med avknoppningar och ägarskiften. Investeringarna kan ske i bolag med god tillväxtpotential oberoende av bransch. Medinvesterare i de olika bolagen kan vara s k affärsänglar och venture capital-bolag men även t ex Almi Invest och Vinnova.

Startår: 2012
Förvaltat kapital: 10 MSEK
Kontaktperson: Thomas Karlsson
Mail: thomas@munktellsciencepark.se
Tel. +46 16-550 00 00

www.sormlandsfonden.se